SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 37. Utorak, 27. studenog 2018.
OPĆINA PUNAT

55.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i odredbe članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 15. sjednici održanoj dana 23. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna UPU 3 - građevinsko
područje naselja N1 - Centralno naselje Punat

I. UVOD

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat (u nastavku: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna UPU3).

Utvrđuje se da su donesene Odluka o izradi UPU3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 08 i 25/09) i Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU3 - građevinsko područje naselja N1 - Centralno naselje Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/13 i 40/14).

Nositelj izrade II. izmjena i dopuna UPU3 je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Stručni izrađivač II. izmjena i dopuna i dopuna Plana je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (u nastavku: stručni izrađivač).

II.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 2.

Ova II. izmjena i dopuna UPU3 izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/ 11) i plana više razine.

III.RAZLOZI DONOŠENJA II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 3.

U razdoblju nakon usvajanja Plana, osobito u dijelu provedbe planskih rješenja, konstatirane su određene pozicije koje je potrebno ažurirati, racionalizirati i prilagoditi stanju na terenu.

Dijelove plana koji se bave uređenjem i gradnjom unutar naselja potrebno je provjeriti spram rješenja plana više razine (PPUOP).

Planska rješenja potrebno je ažurirati i spram najnovijih zakonskih i podzakonskih akata.

IV. OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 4.

Obuhvat Plana promijenjen je i proširen planom više razine sukladno dijelu proširenja građevinskog područja naselja na području Buke.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 6. ove Odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU3, a na temelju tih izmjena korigirat će se elaborat UPU3 u tekstualnom dijelu - Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 5.

Naselje Punat u pretežitom je dijelu izgrađeno i solidno komunalno opremljeno.

Prostor je sačuvan od elemenata neprimjerene gradnje te je isti pravac osobito korektne urbane konsolidacije potrebno održati u izmjenama Plana koje su pokrenute.

Distinkcija prostora naselja na mirniji dio obiteljske gradnje u odnosu na spektar javnih sadržaja korektna je i funkcionalna.

VI.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 6.

U cilju bolje provedivosti planskih rješenja u domeni prometne i komunalne infrastrukture potrebno je provjeriti, preispitati i po potrebi korigirati planska rješenja u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

Uvjete gradnje i smještaja svih vrsta građevina uskladiti s planom šireg obuhvata.

Teme uređenja naselja odrediti sukladno stvarnim potrebama i razvojnim studijama Općine Punat.

Rješenja i dijelove mreže javnih i društvenih sadržaja preispitati i uskladiti s odrednicama glavnog strateškog plana Općine Punat.

Programe poslovnih i ugostiteljsko-turističkih sadržaja postaviti u realne i održive okvire razvoja unutar raspoloživog prostora.

Sva rješenja provjeriti i po potrebi ažurirati s tekućim promjenama zakonskih i podzakonskih akata.

VII.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 7.

Za potrebe Izmjene i dopune UPU 3 - građevinsko područje naselja N 1 - Centralno naselje Punat nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 09, 30/10 i 33/10- pročišćeni tekst, 14/15 i 30/18).

VIII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

IX.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 9.

Obzirom na utvrđene ciljeve i programska polazišta II. izmjena i dopuna UPU3, u postupku izrade tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1.PONIKVE VODA d.o.o., Krk, Vršanska 14

2.PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

6.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

7.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

8.Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

9.Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

10.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

11.Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

12.Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

14.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

15.Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

16.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

17.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

18.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

20.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

21.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

22.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

23.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

24.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

25.Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Područni ured Rijeka, Lošinjska 16,Rijeka

26.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Rijeka, Slogin kula 2

28.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32.Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33.Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34.Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

37.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

38.Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat

39.Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Punat, Obala

40.Lučka uprava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 5

Ako se tijekom izrade II. izmjena UPU3 ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 10.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna UPU3 je 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU3.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU3 ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

X.ROK ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 11.

Za izradu II. izmjena i dopuna UPU3 utvrđuju se sljedeći rokovi:

-I.faza: izrada Prijedloga II. izmjena i dopuna UPU3 za javnu raspravu - u roku od 30 dana po isteku roka za očitovanja na Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Plana,

-II.faza: izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 15 dana po završetku javne rasprave,

-III.faza: izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 15 dana od zaključka načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga plana,

-IV.faza: dostavljanje završnog elaborata II. izmjena i dopuna UPU3 - u roku od 15 dana od donošenja odluke o donošenju na Općinskom vijeću Općine Punat.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade i izrađivača.

XI.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE II.
IZMJENA I DOPUNA UPU3

Članak 12.

Na temelju odredbi članka 63. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu II. izmjena i dopuna UPU3 osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Punat.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Do donošenja II. Izmjena i dopuna UPU3, prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahtjevi u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg UPU3, te provedbenih dokumenata prostornog uređenja koji su na snazi.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/7

URBROJ:2142-02-01-18-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr