SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD OPATIJA

83.

Temeljem odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«broj 42/18) i članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Opatije donosi 12. studenoga 2018. godine sljedeći

PRAVILNIK
O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA

Članak 1.

(1) Video nadzor u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane temeljenih na odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i odredbamaOpće uredbe o zaštiti podataka.

(2) Video nadzor obuhvaća stvaranje snimke u odnosu na službene objekte i prostorije te javnu površinu Grada Opatije (u nastavku - voditelj obrade).

Članak 2.

(1) Ovim Pravilnikom o korištenju sustava video nadzora uređuje se i definira:

a) svrha i opseg osobnih podataka koji se prikupljaju,

b) način i vrijeme čuvanja,

c) uporabu, čuvanje, pohranu i brisanje snimljenih podataka.

(2) Prilikom prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i korištenja podataka prikupljenih video nadzorom voditelj obrade je dužan zaštititi podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonuo provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te ostalim propisima koje se odnose na predmet ovoga akta.

Članak 3.

(1) Sustav video nadzora provodi se isključivo u svrhu:

a) smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti zaposlenika i ostalih osoba koji se nađu u prostorima voditelja obrade, a osobito kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i ostalih prostora. te radi smanjenja izloženosti zaposlenika i ostalih ljudi riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa,

b) zaštite života i zdravlja ljudi i imovine na javnim mjestima,s ciljem smanjenja izloženosti ljudi i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, oštećenja, uništenja, uspostavljanja javnog reda i mira i sl..

(2) Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, sukladno stavku 1. ovoga članka, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem video nadzora.

Članak 4.

(1) Video nadzorom pokriveni su prostori i javne površine koji se odnose na:

a) Objekt - Upravna zgrada Grada na adresiM.Tita 3, Opatija

a. Jedna kamera na ulazu u gradsku zgradu

b. Dvije kamere na sjeveroistočnom uglu:

i. Jedna kamera snima ulaz na parkiralište ispod zgrade ('lanac')

ii. Jedna kamera snima prostor ispred zgrade uključujući fontanu

c. Dvije kamere na parkiralištu ispod zgrade:

i. Jedna kamera snima jugoistočni dio parkirališta

ii. Jedna kamera snima jugozapadni dio parkirališta

b) Objekt - Upravna zgrada Grada na adresiM.Tita 6, Opatija

a. Jedna kamera snima ulaz u prostore Grada na drugom katu - stepenište

c) Objekt - Upravna zgrada na adresi M.Tita 4, Opatija

a. Jedna kamera na ulazu - stepenište u zgradi

b. Dvije kamere na ulazu:

i. Jedna kamera snima ulaz na parkiralište između M.Tita 4 i 6 ('lanac')

ii. Jedna kamera snima ulaz na parkiralište iza M.Tita 6 ('stupić')

c. Jedna kamera na parkiralištu iza zgrade M.Tita 4

d) Objekt - Vila Antonio na adresi V.Nazora 2, Opatija

a. Jedna kamera ispred glavnog ulaza - zapadno pročelje

b. Jedna kamera ispred pomoćnog ulaza - sjeverni ulaz

c. Jedna kamera snima južni dio - park i spomenik Poginulim hrvatskim braniteljima

(2) U službenim objektima ne smiju biti pokriveni prostori za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

Članak 5.

(1) Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo:

- ako je propisano zakonom,

- ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili

- radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

(2) Odredbe ovoga članka ne isključuju primjenu članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka na sustavno praćenje javno dostupnog područja u velikoj mjeri.

Članak 6.

(1)Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju najduže 30, a najmanje 7 dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu, osim ako je zakonom ili dru

gim pozitivnim zakonskim propisom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

(2) U slučaju opravdane potrebe, a u svrhu dokazivanja, voditelj obrade može, u svakom pojedinačnom slučaju odlučiti da se podaci čuvaju duže od vremena navedenog u prethodnom stavku ovoga članka.

(3) Snimke kojima se dokazuje povreda svrhe nadzora pohranit će se na čuvanje sve dok za njima postoji potreba.

Članak 7.

(1) Voditelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno u njemu pojedina prostorija, te vanjska površina objekta pod video nadzorom.

(2) Oznaka s obavijesti mora biti istaknuta na vidnom mjestu, vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja, odnosno pri ulasku u nadzirani prostor.

(3) Obavijest iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

a) da je prostor pod video nadzorom,

b) podatke o voditelju obrade,

c) kontakt podatke putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

(4) Podaci o osobama prikupljeni sustavom tehničke zaštite izvan njihove zakonske namjene se ne smiju koristiti.

(5) Uvid u snimke (pristup osobnim podacima prikupljenih putem video nadzora) dopušten je samo odgovornim osobama Voditelja obrade i osobama od njega posebno imenovanih, koje osobe ne smiju koristiti snimke suprotno utvrđenoj svrsi iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Voditelj obrade mora uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora koji će sadržavati:

- vrijeme i mjesto pristupa,

- oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenih putem video nadzora.

Članak 9.

(1) Sustav video nadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

(2) U svrhu iz stavka 1. ovoga članka, podaci prikupljeni putem video nadzora zaštićeni su sigurnosnom lozinkom koja je poznata samo osobama ovlaštenim za pristup osobnim podacima.

(3) Pristup podacima prikupljenim putem video nadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga, temeljem pisanog zahtjeva koji mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, o kojem pristupu se vodi posebna evidencija.

Članak 10.

Obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava video nadzora može se provoditi samo u svrhu i uz uvjete utvrđene posebnom odlukom Voditelja obrade vodeći računa o tome jesu li ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima koji reguliraju zaštitu na radu te ako su zaposlenici bili pojedinačno unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri i ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju sustava video nadzora.

Članak 11.

Na sva pitanja vezana uz zaštitu, prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka,odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalipozitivni zakonski propisi RH koji uređuju provedbu Uredbe ili se odnose na osobne podatke.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/18-01/9

Ur. broj: 2156/01-03/01-18-1

Opatija, 12. studenoga 2018.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr