SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD KASTAV

67.

Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 4/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 14. sjednici održanoj 14. studenog 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2017. godinu

Članak 1.

Grad Kastav je prema Financijskom izvještaju za 2017. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Kastva koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju za 2017. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu 3.941.609 kn utrošit će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222, a u iznosu 3.092.756 kn za pokriće manjka primitaka od financijske imovine i obveza na računu 92223.

Od preostalog iznosa 5.202.638 kn viška prihoda i primitaka, iznos od 1.376.985 kn odnosi se na namjenska sredstva iz prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade koja će se utrošiti sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu te Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu.

Višak prihoda poslovanja sadrži manjak prihoda od pomoći iz državnog proračuna u iznosu 100.000 kn, a odnosi se na neuplaćeni dio ugovorene pomoći za obnovu gradskih zidina.

Preostali dio viška prihoda poslovanja u iznosu 3.925.653 kn utrošit će se za nabavu nefinancijske imovine Grada Kastva u 2018. godini.

Članak 4.

Preneseni višak/manjak proračunskog korisnika rasporedit će se sukladno Odluci Upravnog vijeća.

Članak 5.

Raspored sredstava iz članka 3. i 4. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kastva za 2018. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon dana objave u Službenim novinama »Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-18-7

Kastav, 14. studeni 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr