SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 36. Petak, 16. studenog 2018.
GRAD KASTAV

66.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« br. 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 14. sjednici, održanoj 14. studenog 2018. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA KASTVA

Članak 1.

U članku 30., stavku 1. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« br. 04/18), podstavak 14. mijenja se i glasi:

»odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom Grada Kastva čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te drugom raspolaganju imovinom, a uvijek kad je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna«.

Članak 2.

U članku 35., stavku 3. riječ »troškova« se briše.

Članak 3.

Iza članka 38., naslov slijedećeg članka mijenja se i glasi: »Članak 39.«

Članak 4.

U članku 44., stavku 1., podstavak 9. mijenja se i glasi:

»odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, te drugom raspolaganju imovinom Grada Kastva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom«.

U članku 44., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1., podstavka 13. ovog članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 5.

U članku 53., stavak 2. se briše.

Članak 6.

U članku 62., stavku 1. riječi »i nadziru« se brišu.

Članak 7.

U članku 99., stavci 1. i 2. se brišu.

Članak 8.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Kastva («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13 i 32/17).«

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/08

URBROJ:2170-05-06/1-18-6

Kastav, 14. studeni 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1081&mjesto=51215&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr