SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 35. Subota, 10. studenog 2018.
OPĆINA LOPAR

35.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 18/13, 123/17) članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12, 121/16) i čl. 19. Statuta Općine Lopar(Službene novine PGŽ 8/ 18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE LOPAR

Članak 1.

U čl. 19. st.1. podst. 9 Statuta iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi »te drugom raspolaganju imovine«.

Članak 2.

Članak 23. Statuta mijenja se i glasi:

»Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lopar izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.«

»Mandat člana Općinskog vijeća Općine Lopar izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranim na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se određuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovog zakona.«

Članak 3.

U članku 37. st. 1. podst.5. Statuta iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi »te drugom raspolaganju imovine«.

Članak 4.

U članku 42. Statuta mijenjaju se stavci 2., 3., i 4. tako da isti glase:

2.) »Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, 2/3 članova općinskog vijeća. Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložila 20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv, predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njima, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog bio podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.«

3) »Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njima predstavničko tijelo donosi 2/3 većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.«

4) »Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od šestmjeseci od održanih izbora ni ranije održavanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«

Članak 5.

U članku 47. Statuta iza riječi »izvršava« brišu se riječi »i nadzire«, te iza riječi »Općine Lopar« brišu se riječi »u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere«.

Članak 6.

U članku 55. stavak 3. Statutamijenjaju se podstavci 4, 6. i 7. tako da isti sada glase:

Podstavak 4. »prihodi od naknada za koncesiju«

Podstavak 6. »udio u zajedničkom porezu«

Podstavak 7. »sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu«.

Članak 7.

Članak 57. Statuta mijenja se tako da isti sada glasi:

»Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Lopar.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1 ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom, a na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo,a općinski načelnik nije razriješen do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primitci te izvršeni rashodi i izdatci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3, 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«

Članak 8.

U članku 63. st. 4. Statuta riječi »danom objave« zamjenjuju se riječima »prvog dana od dana objave«.

Članak 9.

U članku 64. stavak 1. Statuta iza riječi »izvršava« brišu se riječi »nadzire provođenje«.

Članak 64 st. 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 10.

U članku 75. st. 5. al. 3. Statuta,brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 11.

Članak 87. st. 1. Statuta mijenja se tako da isti sada glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i članovi Općinskog vijeća, zborovi građana te općinski načelnik.«

Članak 12.

U članku 92. st.2. Statuta riječ »koji« zamjenjuje se riječima »te na njegov prijedlog predstavničko općinsko vijeće«.

Članak 13.

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-20

Lopar, 6. studenoga 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc. oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1080&mjesto=51281&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr