SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD KASTAV

65.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 47. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 13/ 13 i 32/17) Gradonačelnik Grada Kastva donio je, dana 22. listopada 2018. godine slijedeće

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
O POPISU NERAZVRSTANIH CESTA NA
PODRUČJU GRADA KASTVA

Članak 1.

U Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva koji je sastavni dio Odluka o Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije br. 40/17) dodaju se sljedeće nerazvrstane ceste:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Grafički prikaz sastavni je dio ove Odluke.

*grafički prikaz se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 363-01/16-03/05

UR. BROJ: 2170-05/01-1-11-2

Kastav, 22. listopada 2018.

Gradonačelnik
Matej Mostarac

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr