SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

59.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/ 13, 05/18 i 25/08), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 22. listopada 2018. godine, donosi

ODLUKU
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za
izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - crpna stanica »Gavza« Cres

I.

Grad Cres (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje komunalnom društvu»Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - crpna stanica »Gavza«, Cres.

II.

Predmet koncesije je nekretninaoznake č.zem. 642/144, upisana u z.k.ul. 7659, k.o. Cres, površine 797 m2, od čega se koncesija dajena površini od 47 m2, odnosno daje se na novoformiranoj č.zem. 642/148, k.o. Cres, ukupne površine 47 m2.

Sastavni dio ove Odluke je Kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu s grafičkim prikazom parcelacije nekretnine č.zem. 642/144 k.o. Cres iz Geodetskog projekta oznaka: 102/16, izrađenog od »Geo - VV« d.o.o. iz Rijeke u listopadu 2016. godine i potvrđenog od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjela za katastar nekretnina Krk, Ispostave za katastar nekretnina Cres pod Klasom: 932-06/16-02/37, URBROJ: 541-17-06- 02/1-17-03 od 07. ožujka 2017. godine.

III.

Utvrđuje se da je zahvat iz članka I. ove odluke od lokalnog značaja za Grad Cres.

IV.

Koncesija iz točke I. daje se na razdoblje od 20 (dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Koncesionar je dužan Davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju koja se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela, i to za stalni dio iznos od 5,00 kn po m2 godišnje, što iznosi235,00 kn godišnje, a za promjenjivi dio iznos od 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg objekta.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Stalni dio koncesijske naknade za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, a za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji, do 01. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

VI.

Koncesionar je dužan ishoditi građevinsku dozvolu za zahvat iz članka I. u roku od godinu dana od sklapanja Ugovora o koncesiji.

VII.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

VIII.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

IX.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji, u roku od 10 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnik Grada Cresa.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Grad Cres zaprimio je zahtjev komunalnog društva »Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« d.o.o., OIB: 55232800223, Turion 20/A, Cres, za dodjelu koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra u svrhu izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - crpna stanica »Gavza«, na dijelu nekretnine č.zem. 642/144 k.o. Cres, upisane kao »pomorsko dobro«, u površini od 47 m2, tj. na budućoj č.zem. 642/ 148 k.o. Cres, površine 47 m2, koja će se formirati nakon provedbe geodetskog projekta.

Zahtjevu je priložena preslika Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/16-03/11, URBROJ: 2170/1-03-05/5-17-8 od 16. lipnja 2017. godine, za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - područje »Gavza« Cres, koju je izdala Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj,Geodetski projekt 102/16 izrađen od »Geo - VV« d.o.o. iz Rijeke u listopadu 2016. godine, potvrđen od Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjela za katastar nekretnina Krk, Ispostave za katastar nekretnina Cres pod Klasom: 932-06/16-02/37, URBROJ: 541- 17-06-02/1-17-03 od 07. ožujka 2017. godine, izvadak iz zemljišne knjige i podatak o troškovima građenja u iznosu od 5.395.000,00 kuna.

U prethodnom postupku provedenom sukladno uvodno citiranim odredbama Uredbe, utvrđeno je da je nekretnina č.zem. 642/144 k.o. Cres u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju, upisana kao »pomorsko dobro«, da je usklađenost planirane izgradnje s prostorno - planskom dokumentacijom potvrđena izdavanjem naprijed navedene Lokacijske dozvole nadležnog tijela, slijedom čega se smatra da je zahtjev podnositelja potpun te da su ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje odluke o dodjeli koncesije.

Prema podacima iz citiranog Geodetskog projekta, nekretnina č.zem. 642/144 k.o. Cres ukupne je površine 797 m2, a s obzirom da bi za izgradnju crpne stanice »Gavza« bilo potrebno 47 m2 predmetne nekretnine, predviđena je parcelacija iste i formiranje nove č.zem. 642/148 ukupne površine 47 m2. Stoga ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 47 m2.

S obzirom da ZPDML i Uredba ne propisuju visinu godišnje naknade za posebnu uporabu pomorskog dobra, predlaže se da se naknada odredi sukladno naknadama koje za istu namjenu utvrđuje Primorsko - goranska županija, i to za stalni dio naknade u iznosu od 5,00 kn po m2 godišnje, što bi u ovom slučaju iznosilo 235,00 kn godišnje, a za promjenjivi dio naknade iznos od 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg objekta.

Sukladno odredbama ZPDML i Uredbe, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće Grada Cresa, na rok do 20 godina.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije, u pisanom obliku, izravno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Klasa: 947-02/18-1/39

URBROJ:2213/02-01-18-4

U Cresu, 22. listopada 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr