SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

57.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 29/09, 14/13, 5/ 18, 25/18) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske, br. 11/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 22. listopada 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O GRADSKIM STIPENDIJAMA

Članak 1.

U Odluci o gradskim stipendijama (»Službene novine« PGŽ br. 46/09), u daljnjem tekstu: Odluka, mijenjaju se stavak 1. i 2. članka 2. i glase:

»Stipendija je novčani iznos koji se isplaćuje studentu i učeniku srednje škole koji se školuje izvan područja Grada Cresa i Grada Malog Lošinja (dalje u tekstu: stipendist).

Stipendija se studentima isplaćuje od 01. listopada tekuće do 31. srpnja naredne godine, u razdoblju od tri godine za preddiplomski studij, dvije godine za diplomski studij i tri godine za poslijediplomski studij od dana sklapanja ugovora o stipendiranju.«

U članku 2. Odluke, dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 2. ovog članka, stipendija će se isplaćivati četiri godine za preddiplomski studij, jednu godinu za diplomski studij, pet godina za integrirani preddiplomski i diplomski studij i jednu ili dvije godine za poslijediplomski studij, ako je tako propisano statutom visokoškolske ustanove.«

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 7. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Student ili učenik koji za vrijeme trajanja ugovora o stipendiranju sklopi ugovor o stipendiranju s drugim pravnim subjektom, gubi pravo na stipendiju Grada Cresa.«

Članak 3.

U članku 11. Odluke, briše se točka 3.

Članak 4.

U članku 12. Odluke, briše se točka 2.

Članak 5.

Članak 13. Odluke, mijenja se i glasi:

»Ako više studenata ima jednak broj bodova na ljestvici prvenstva, a ne može im se svima dodijeliti stipendija, prednost za dodjelu stipendije ima student koji ima više bodova po osnovi prosjeka ocjena, prednost ima student koji živi u zajedničkom kućanstvu s više članova, a ako je i broj članova zajedničkog kućanstva jednak prednost će imati student na višoj godini studija.«

Članak 6.

U članku 14. Odluke, briše se točka 3.

Članak 7.

Članak 15. Odluke, mijenja se i glasi:

»Ako više učenika ima jednak broj bodova na ljestvici prvenstva a ne može im se svima dodijeliti stipendija, prednost za dodjelu stipendije ima učenik koji ima više bodova po osnovi prosjeka ocjena, a ako im je i prosjek ocjena jednak, prednost ima učenik koji živi u zajedničkom kućanstvu s više članova, a ako je i broj članova zajedničkog kućanstva jednak prednost će imati učenik višeg razreda srednje škole.«

Članak 8.

Stavak 4. članka 17. Odluke, mijenja se i glasi:

»Natječaj za dodjelu stipendije objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Cresa i na oglasnoj ploči Grada Cresa, a obavijest o natječaju može se objaviti u tisku.«

Članak 9.

Članak 18. Odluke, mijenja se i glasi:

»Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student obvezan priložiti:

1. presliku važeće osobne iskznice,

2. potvrdu o upisu na fakultet,

3.svjedodžbe svih razreda srednje škole ako se radi o studentu upisanom na prvu godinu studija, odnosno potvrdu o uspjehu na ranijim godinama studija ako se radi o studentu viših godina studija,

4.potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja.

Ako student uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Student - hrvatski branitelj ili dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije može dostaviti dokaz o statusu djeteta poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno djeteta hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.«

Članak 10.

Članak 19. Odluke, mijenja se i glasi:

»Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je učenik obvezan priložiti:

1. presliku važeće osobne iskaznice

2. potvrdu o upisu u srednju školu,

3. prosjek ocjena u sedmom i osmom razredu osnovne škole,

4. potvrde o eventualnim nagradama na natjecanjima u znanju tijekom školovanja.

Ako učenik uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije do isteka roka za podnošenje prijava ne priloži sve dokumente iz stavka 1. ovoga članka, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.

Učenik - dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji se prijavljuje na natječaj za dodjelu stipendije može dostaviti dokaz o svojem statusu djeteta poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno djeteta hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.«

Članak 11.

Mijenja se članak 25. Odluke i glasi:

»Ugovor o stipendiranju studenta prestaje:

1. uspješnim završetkom studija - posljednjim danom u mjesecu u kojem je stipendist diplomirao;

2. zaključkom Gradonačelnika:

- ako stipendist bude isključen s fakulteta - danom pravomoćnosti odluke o isključenju,

- ako stipendist bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju šest ili više mjeseci - danom stupanja na izdržavanje kazne;

- ako stipendist do konca studenog tekuće godine ne dostavi potvrdu o upisu na određeni studij ili ne zatraži mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju - posljednjim danom lipnja tekuće godine,

- ako stipendist nakon završenog razdoblja mirovanja prava i obveza iz ugovora temeljem čl. 24. ove odluke, ne dostavi potvrdu o upisu na određeni studij - danom isteka roka mirovanja,

- ako stipendist sklopi ugovor o stipendiranju s drugim pravnim subjektom - danom sklapanja ugovora.

3. jednostranom pisanom izjavom volje stipendista o raskidu ugovora o stipendiranju - danom zaprimanja pisane izjave, ako u toj izjavi nije naveden neki raniji dan;

4. promjenom prebivališta,

5. sporazumom ugovornih strana - danom sklapanja sporazuma ako u samome sporazumu nije naveden neki drugi dan;

6. nastupom trajne neizlječive bolesti stipendista - danom dostave pisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove,

7. smrću stipendista.«

Članak 12.

U članku 26. Odluke, briše se stavak 2.

Članak 13.

Briše se VI poglavlje »Oslobađanje od povrata, povrat i način povrata stipendije« i članci 27., 28. i 29. Odluke.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-01/18-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 22. listopada 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr