SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

56.

Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Orlec (NA 9)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom pristupa izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/13) (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Gradska uprava Grada Cresa, Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i

-Prostorni plan uređenja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/ 06, 03/11).

Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Razlog za donošenje Plana je činjenica da su odredbe važećeg UPU-a naselja Orlec (NA 9) dijelom ograničavajuće i ne udovoljavaju u cijelosti potrebama naselja i gospodarstva te su potrebne izmjene, u skladu s planovima višeg reda. Posebno se to odnosi na nedovoljan raspon planiranih namjena, ograničenja veličine građevine i oblikovanje za rekonstrukciju zgrade zadružnog doma u Orlecu te na potrebu racionalnijeg planiranja dijela prometnih površina u južnom dijelu naselja.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana uključuje:

- dio građevinskog područja naselja NA 9 - Orlec, odnosno površinu mješovite namjene M3 - stambeno poslovna, te kontaktne površine sportsko rekreacijske namjene R2 - rekreacijska, zaštitnog zelenila Z i javnog parkirališta P1, te dio površine mješovite namjene M2 - pretežito poslovna, na zemljištu u vlasništvu Poljoprivredne zadruge Cres i Grada Cresa i kontaktnih prostora,

- južni dio naselja; kolno pješačku ulicu KPP4, javno parkiralište P3, pješačke putove / ulice PU5 i PU6 te površine mješovite gospodarske namjene K1 i kontaktne prostore.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Površina mješovite namjene M3 obuhvaća česticu zadružnog doma u Orlecu, gdje se nalazi postojeća zgrada doma. U postojećoj zgradi, u prizemlju se nalazi multifunkcionalna dvorana s pratećim prostorijama, u društvenoj funkciji, telefonska centrala van funkcije, trgovina i caffe bar te na katu stambeni prostor iz kojeg je pristupačan tavan. Zgrada je djelomično dotrajala. Uz zgradu nalazi se javno parkiralište, a postojeći priključci ostvareni su na mrežu vodoopskrbe i elektroopskrbe, dok se otpadne vode zbrinjavaju u sabirnu jamu.

Prometne površine; javno parkiralište P3 ni kolno pješačka ulica KPP4 nisu izvedeni, a za njihovo uređenje bi bio nužan otkup zemljišta u privatnom vlasništvu. Istovremeno je ocjenjeno da se parkiranje vozila može adekvatno riješiti unutar površine mješovite gospodarske namjene K1.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Plan se izrađuje s ciljem osiguranja uvjeta za zahvate rekonstrukcije zgrade zadružnog doma i uređenja okolnog prostora sukladno planovima i programima Poljoprivredne zadruge Cres i Mjesnog odbora Orlec, što prije svega uključuje:

- dopunu planirane mješovite namjene koja bi uključila pretežito djelatnosti poslovne trgovačke i ugostiteljsko-turističke namjene, te javnu i društvenu namjenu. Moguće namjene (pri čemu se u građevini ne moraju javiti sve navedene namjene) su: trgovačke i ugostiteljske uslužne djelatnosti i ugostiteljske usluge sa smještajnim kapacitetima (turistički smještaj), održavanje različitih društvenih, kulturnih i sličnih manifestacija, djelatnosti udruga, kulturno-sportskih društava i mjesnog odbora Orlec, stanovanje i potrebni prateći sadržaji, u zatvorenim i na vanjskim prostorima. Dati odredbe za obvezujuće namjene: djelatnost trgovine na malo prehrambenih proizvoda, i ugostiteljsko uslužnu djelatnost.

- usklađenje kriterija za određivanje broja parkirališnih mjesta s realnim potrebama planiranih sadržaja i s odredbama PPU Grada Cresa,

- omogućavanje rekonstrukcije postojeće zgrade uz povećanje gabarita i nadogradnju.

Izradom Plana je potrebno preispitati mogućnosti za racionalnije planiranje dijela prometnih površina u južnom dijelu naselja te vezano na to prenamjenu dijela planiranih prometnih površina u mješovitu gospodarsku namjenu K1.

Ciljeve i programska polazišta Plana je moguće ispuniti izmjenom tekstualnog dijela plana - Odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izrada novih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije predviđena već će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te dokumentacija kojom raspolaže investitor i lokalna samouprava.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, Rijeka,

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova , Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, Rijeka,

- HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,

- VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres,

- KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A ,51 557 Cres.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

- izrada prijedloga plana u roku od 30 dana od dostave posebnih zahtjeva iz prethodnog stavka,

- javna rasprava u trajanju od 8 dana

- izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana 15 dana od pismenog očitovanja gradonačelnika o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi,

- usvajanje Plana u roku od 30 dana.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Financiranje izrade Plana osigurat će Investitor koji je inicirao izradu Plana, temeljem odredbe članka 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Grad Cres.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-1/2

Ur. broj: 2213/02-01/01-18-3

Cres,22. listopada 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr