SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 34. Srijeda, 31. listopada 2018.
GRAD CRES

55.

Na temelju odredbi članaka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena,

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom pristupa izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 07, 03/11, 53/12, 43/13, 09/16) (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Gradska uprava Grada Cresa, Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i

- Prostorni plan uređenja Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/02, 23/ 06, 03/11).

Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Razlog za donošenje Plana je činjenica da su odredbe važećeg UPU-a naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena dijelom ograničavajuće i ne udovoljavaju u cijelosti potrebama gospodarstva te su potrebne izmjene, uz istovremeno usklađenje s planovima višeg reda. Posebno se to odnosi na nedovoljan raspon poslovnih namjena u zoni kao i neophodnih pratećih sadržaja uključujući smještaj zaposlenika, na propisan minimalan broj parkirališnih mjesta koji prelazi realne potrebe gospodarskih sadržaja kao i na nemogućnost daljnjih zahvata izgradnje dijela zone zbog ograničavajućih odredbi vezanih na rezervaciju prostora za sadržaje koji više nisu aktualni.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana uključuje građevinsko područje izdvojene gospodarske - poslovne - pretežito uslužne namjene Volnik (K11).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena usvojen je 2007. godine. Plan je od donošenja izmijenjen i dopunjen u četiri navrata; 2011., 2012., 2013. i 2016. godine. Predmetno građevinsko područje izdvojene gospodarske - poslovne - pretežito uslužne namjene Volnik (K11) je uređeno i dijelom izgrađeno sukladno važećem planu.

Prostornim planom uređenja Grada Cresa je obuhvaćeno područje planirano kao zona poslovne - pretežito uslužne namjene: - Cres (Volnik) - K11, površine 9,3 ha, pretežito neizgrađena, od čega je 0,85 ha izgrađeno i 8,45 ha neizgrađeno. Uz osnovnu djelatnost planirana je mogućnost, na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti - na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Plan se izrađuje s ciljem osiguranja uvjeta za daljnje zahvate izgradnje i uređenja prostora poslovne zone Volnik (K11) sukladno razvojnim planovima i potrebama gospodarskih subjekata, što prije svega uključuje:

-dopunu planirane poslovne namjene koja bi uključila djelatnosti šireg raspona gospodarskih sadržaja proizvodnih, prerađivačkih, uslužnih, skladišnih, trgovačkih, komunalnih, infrastrukturnih i drugih kompatibilnih, bez štetnih utjecaja na okoliš,

-dopunu pratećih sadržaja koji bi uključili i mogućnost smještaja za zaposlenike, uz definiranje posebnih uvjeta i područja u kojima bi se odredili uvjeti za mogućnost smještaja za zaposlenike.

-usklađenje kriterija za određivanje broja parkirališnih mjesta s realnim potrebama gospodarskih sadržaja i s odredbama PPU Grada Cresa, i omogućiti gradnju parkirališta unutar ili na krovu zgrade.

-omogućavanje uređenja i izgradnje neizgrađenih dijelova područja Volnik (K11) koji su rezervirani isključivo za određene korisnike, vlasnike zemljišta, uključujući česticu planske oznake K1-1-C (Autotrans), otvaranjem mogućnosti prenamjene za druge poslovne sadržaje.

Ciljeve i programska polazišta Plana je moguće ispuniti izmjenom tekstualnog dijela plana - Odredbi za provođenje te se grafički dio plana neće mijenjati.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izrada novih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije predviđena već će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Radnička cesta 80, Zagreb

-JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka,

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, Užarska 26, Rijeka,

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova , Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, Rijeka,

-HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3 , Rijeka,

-VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres,

-KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. Cres, Turion 20/A ,51 557 Cres.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana:

-dostava zahtjeva za izradu Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

-izrada prijedloga plana u roku od 30 dana od dostave posebnih zahtjeva iz prethodnog stavka,

-javna rasprava u trajanju od 8 dana

-izrada izvješća o javnoj raspravi u roku od 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga plana 15 dana od pismenog očitovanja gradonačelnika o prihvaćanju izvješća o javnoj raspravi,

-usvajanje Plana u roku od 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Financiranje izrade Plana osigurat će Investitor koji je inicirao izradu Plana, temeljem odredbe članka 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Grad Cres.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/18-1/6

Ur. broj: 2213/02-01/01-18-5

Cres, 22. listopada 2018. godine .

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr