SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD OPATIJA

77.

Na temelju čl. 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine PGŽ br. 25/09, 30/09, 07/13, 3/18, 5/18- ispravak), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 103. st.2. Zakona o cestama (Narodne novine br.84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 02. listopada 2018.godine, donosi

O D L U K U

Članak 1.

Utvrđuje se da je na dijelu k.č. 729/90 k.o. Pobri(ulica Dragi) u površini od 139 m2koji je prikazan na kopiji katastarskog plana izrađen od GEO FLUMINIS d.o.o. Rijeka, trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste, te joj se ukida status javnog dobra u općoj uporabi, i sada predstavlja zemljište u vlasništvu Grada Opatije.

Članak 2.

Nakon provedbe parcelacijskog elaborata na predmetnom dijelu parcele Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatija, Zemljišno knjižni odjel brisati će uknjižbu javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije i kao vlasnika iste upisati Grad Opatiju.

Kopija katastarskog plana sa prikazom predmetne površine izrađena od strane GEO FLUMINIS d.o.o. Rijeka čini sastavni dio ove Odluke.

*katastarski plan se nalazi na dnu dokumenta*

Troškove izrade parcelacijskog elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva Saša Rodić, iz Zagreba, Graščica 6B.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-01/18-01/84

URBROJ: 2156/01-01-18-10

Opatija, 02. listopad 2018 godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr. sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr