SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD OPATIJA

76.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 02.10.2018. godine donosi

Program potpora za rješavanje stambenog
pitanja mladih

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za dodjelu potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih kod izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata.

(2) Potpora se sastoji u pokriću iznosa obračunatog komunalnog doprinosa za izgradnju nove zgrade, dogradnju ili rekonstrukciju postojeće građevine koja je namijenjena ili će biti namijenjena stanovanju.

Članak 2.

(1) Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti osobe do navršenih 45 godina koje imaju prebivalište najmanje posljednjih 18 godina bez prekida na području Grada Opatije

(2) Potpore po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

(3) Pod nepodmirenim obvezama prema Gradu Opatija podrazumijevaju se obveze za davanja koja prati i utvrđuje Grad Opatija kao i obveze ne ime poreza na promet nekretnina koje prati Porezna uprava.

Uvjeti za dodjelu potpore

Članak 3.

(1) Potpora osobama iz članka 2.ove Odluke se može odobriti pod uvjetima:

-da je korisnik potpore jedini investitor građevine ili ako su uz njega kao suinvestitori samo: bračni drug, dijete, roditelji, posvojenik ili posvojitelj,.

-da građevinska (bruto) površina objekta koji se gradi, dograđuje ili rekonstruira nije veća od 400 m2, uz uvjet da se radi o jednoj nekretnini.

(2) Potpora osobama iz članka 2.ove Odluke se može se može ostvariti pod uvjetom da korisnik potpore te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, ili veća

-za 1 osobu do 50 m2 građevine

-za 2 osobe do 65 m2 građevine

-za 3 osobe do 80 m2 građevine

-za 4 osobe do 90 m2 građevine

-za 5 osoba do 100 m2 građevine

-za 6 osoba do 110 m2 građevine

-za 7 i više osoba do 120 m2 građevine

(3) Pod vlasništvom iz od stavka 2.ovog članka podrazumijeva se vlasništvo, suvlasništvo ili zajedničko vlasništvo isključivo korisnika potpore i članova njegove uže obitelji.

(4) Pod članovima uže obitelji iz stavka 2.ovog članka podrazumijevaju se bračni drug i djeca ako žive u zajedničkom kućanstvu odnosno bračnoj ili izvanbračnoj zajednici

(5) Potpora se može ostvariti u slučaju da se nekretnina koja premašuje površinu iz stavka 2.ovog članka nalazi u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu sa drugim osobama, a ne može koristiti iz razloga što u istoj prebivaju ostali suvlasnici ili zajednički vlasnici ili se nalazi u posjedu ostalih suvlasnika ili zajedničkih vlasnika koji onemogućavaju podnositelja da nekretninu koristi za stanovanje.

Visina potpore

Članak 4

(1) Maksimalan iznos potpore odgovara ukupnoj visini obveze komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjem o komunalnom doprinosu, a može se ostvariti pod uvjetom da građevinska netto korisna površina stambene jedinice (obračunska netto korisna površina) ne prelazi:

oza samca odnosno obitelji do 3 člana = 100 m2

oza obitelji sa 4 više članova = 100 + 20 m2 za svakog dodatnog člana

(2) Ukoliko građevinska netto korisna površina prelazi propisanu kvadraturu iznos poticaja računa se na način da se obračunati iznos komunalnog doprinosa odnosno maksimalni iznos poticaja umanjuje za iznos % više kvadrature u odnosu na obračunsku netto korisnu površinu prema slijedećoj formuli:

*formula se nalazi na dnu dokumenta*

Način ostvarivanja potpore

Članak 5.

(1) Postupak za dodjelu potpore pokreće se podnošenjem zahtjeva na obrascu koji je prilog i sastavni dio ovog Programa.

(2) Uz zahtjev potrebno je priložiti:

a)Presliku osobne iskaznice

b)uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da je ispunjen uvjet od 20.godina kontinuiranog prebivanja na području Grada Opatije

c)Popis članova uže obitelji koji će biti zajednički korisnici nekretnine koja se gradi

d)Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom korisnik potpore potvrđuje da on i članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu: građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, ili veća

-za 1 osobu do 50 m2 građevine

-za 2 osobe do 65 m2 građevine

-za 3 osobe do 80 m2 građevine

-za 4 osobe do 90 m2 građevine

-za 5 osoba do 100 m2 građevine

-za 6 osoba do 110 m2 građevine

-za 7 i više osoba do 120 m2 građevine

e)U slučaju iz članka 3.stavka 5. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom korisnik potpore potvrđuje da on i članovi njegove uže obitelji imaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu sa drugom osobama: građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, ili veća :

-za 1 osobu do 50 m2 građevine

-za 2 osobe do 65 m2 građevine

-za 3 osobe do 80 m2 građevine

-za 4 osobe do 90 m2 građevine

-za 5 osoba do 100 m2 građevine

-za 6 osoba do 110 m2 građevine

-za 7 i više osoba do 120 m2 građevine
koju ne mogu koristiti za stanovanje sa razlozima nemogućnosti korištenja nekretnine.

f)presliku pravomoćnog rješenja o obvezi komunalnog doprinosa

g potvrdu Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva i članovi njegove uže obitelji nemaju nepodmirenih obveza na ime poreza na promet nekretnina.

(3) Zahtjevi se mogu podnijeti do kraja godine u kojoj je izdano rješenje o komunalnom doprinosu, odnosno, u slučaju kada je rješenje izdano u prosincu mjesecu tekuće godine, do kraja siječnja iduće godine.

Ugovorne obveze

Članak 6.

(1) Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva proračuna, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli potpore.

(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos odobrene potpore.

(3) Ugovori se zaključuju u obliku javno-bilježničke isprave.

(4) Troškove ovjere Ugovora, Izjava te zadužnica snosi korisnik potpore.

Članak 7.

(1) Korisnik sredstava obvezan je vratiti potporu ako se ispune slijedeće činjenice:

a.ako u roku od 3 godine od dana dobivanja građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta ne izgradi, ne prijavi prebivalište sebe i svih članova uže obitelji ili zajedno sa svim članovima uže obitelji ne počne prebivati u nekretnini za koju je koristio poticaj

b.ako roku od 10 godina od dana useljenja:

-otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično,

-odjavi prebivalište, prijavi promjenu adrese stanovanja odnosno boravište ili prestane prebivati u nekretnini,

c.ako se naknadno, utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za dodjelu poticaja.

(2) Otuđenjem nekretnine u smislu odredbi ovoga Programa ne smatra se ako nekretninu, za koju je korisnik ostvario pravo na potporu, stječe bračni drug ili dijete korisnika nasljeđivanjem ili darovanjem.

(3) U slučaju iz stavka 3. ovog članka novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Članak 8.

(1) Grad Opatija zadržava pravo da za vrijeme trajanja ugovora provjerava činjenice vezene uz korištenje nekretnine za koju je poticaj dodijeljen te da bez vremenskog ograničenja provjerava činjenice o ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospijeti u idućim godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada.

(2) Ugovori od dodjeli potpore mogu se zaključivati do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije.

Članak 10.

Obrasci zahtjeva za dodjelu poticaja, te Izjave o ispunjavanju uvjeta sastavni su dio ovog Programa.

*obrazac uz odluku se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 11.

(1) Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

(2) Zahtjevi za dodjelu potpore mogu se podnijeti počev od 01.01.2019.godine za sve korisnike kojima su rješenja o komunalnom doprinosu donijeta nakon stupanja na snagu ovog Programa.

KLASA: 371-01/18-01/10

UR.BROJ: 2156-01-01/18-5

Opatija, 02.10.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr