SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA MATULJI

33.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 26/09,38/09, 8/13,17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji je na sjednici održanoj dana 2. listopada 2018. donosi:

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama

I.  OPĆE ODREDBE

Članak l.

Ovom se Odlukom ureduju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, zbrinjavanja uginulih kućnih ljubimaca i način postupanja s divljim životinjama na području Općine Matulji.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1.izgubljena životinje je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži

2.kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje

3.divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja., kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja

4.domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog porijekla koje nisu za prehranu ljudi te u druge gospodarske svrhe

5.napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao

6.opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

7.posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

8.prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište

9.radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje poslova osim proizvodnje

10.sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć

11.službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Posjednik je dužan:

1.osigurati kućnim ljubimcima, domaćim i radnim životinjama držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno sukladno Zakonu o zaštiti životinja i ovom Odlukom.

2.psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

3.psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.

4.označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu

5.onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora

6.na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa, te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

7.pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje ! odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja i osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

8.redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

Posjednik ne smije:

1.zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

2.ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Zabranjeno je:

1.bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje

2.trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

3.držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora

4.vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede.

5.trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

6.držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjski vrste utvrđene u Prilog 2., koji je sastavni dio ove Odluke.

Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

Općina Matulji, putem komunalnih redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u višestambenim
i obiteljskim kućama te uvjeti izvođenja kućnih
ljubimaca na javne površine

Članak 4.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrade i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara i okolnih nekretnina.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 6.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije uređeno.

Članak 7.

Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji mogućnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

Članak 8.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz uvjete utvrđene posebnom odlukom prijevoznika.

Članak 9.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 11.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 12.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 13.

Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 14.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«

Članak 15.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 16.

Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 17.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 18.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirao razmnožavanje.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 19.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 20.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje s kojim Općimana Matulji ima sklopljen Ugovor, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Matulji ima potpisan ugovor objavljen je na službenim internetskim stranicama Općine Matulji.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Troškove skloništa za primljenu životinju na području Općine Matulji financira Općina temeljem sklopljenog Ugovora.

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, isti je dužan nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 21.

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom ¹Programu zaštite divljači izvan lovišta» kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

Program iz stavka jedan ovog članka donosi Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 22

Općina Matulji će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih građana a posebice mladih, o brizí i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 23.

Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osígurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama zatečenim na području Općine Matulji mora organizirati i financirati Općina temeljem sklopljenog Ugovora. Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 24.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 25.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca, veleprodaje i prodajne izložbe.

Postupanje s uginulim kućnim ljubimcima.

Članak 26.

Posjednik uginulog kućnog ljubimca dužan je postupati sukladno Zakonu o vetrinarstvu i pratećim podzakonskim aktima.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 27.

Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar Općine Matulji.

U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1.pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

2.u skladu sa zakonskim propisima ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci sukladno Zakonu o zaštiti životinja

3.uzimati izjave stranaka í drugih osoba

4.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

5.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

6.očitati mikročip

7.podnositi kaznenu prijavu, odnosno optužni prijedlog nadležnim tijelima

8.donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s odlukom Općine Matulji pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne

9.naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom

10.upozoravati ili opominjati fizičke i pravne osobe

11.narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje prekršaja

12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

O postupanju koje je protívno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pismeno rješenje.

Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1.u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom

2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije

4.posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećima propisima.

5.posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanjem i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnoga ministarstva.

8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca

9.utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 28.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležnog za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 29.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom za predviđene prekršaje prihod su Općine Matulji.

Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 do 2.000,00 kuna ako:

1.nije osigurao uvjete držanja kućnim ljubimcima, domaćim i radnim životinjama u skladu s njihovim potrebama, predviđenim propisima iz Zakona o zaštiti životinja i člankom 3. stavkom 1. točkom 1. ove Odluke.

2.psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštitio od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (članak 3. stavak 1. točka 2. ove Odluke)

3.psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1, (članak 3. stavak. 1. točke. 3 ove Odluke)

4.nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (članak 3. stavak 1. točka 5. ove Odluke)

5.nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. stavak 1 točke 6. ove odluke)

6.nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (članak 3. stavak . 1. točke 8. ove Odluke)

7.redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 3. stavak 1 točke 9. ove Odluke)

8.istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (članak 3. stavak 3. točka 2. ove Odluke)

9.drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora(članak 3. stavak 3. točke 3. ove Odluke)

10.veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (članak 3. stavak 3. točke 4. ove Odluke)

11.trajno drži kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor(članak 3. stavak 3. točke 5. ove Odluke)

12.drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (članak 3. stavak 3. točke 6. ove Odluke)

13.posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na Držanja i kretanje nije opasan za okolinu (članak 3. stavak 3 ove Odluke

14.posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (članak 4. stavak 1. ove Odluke

15.posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (članak 4. stavak 2. ove Odluke)

16.psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dozvoljeno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (članak 5. ove Odluke)

17.Dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, na općinskim sportskim terenima, dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora. (članak 7. ove Odluke)

18.omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (članak 9. ove Odluke)

19.pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 10. ove Odluke)

20.vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (članak 13. ove Odluke)

21.na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS« (članak 14. ove Odluke)

22.izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca. (članak 15. ove Odluke)

23.ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanjem. (članak 18. ove Odluke)

24.koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (članak 25. ove Odluke)

25.prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. (članak 26. ove Odluke)

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 31.

Kućne ljubimce koji se nalaze na popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.), a koji se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke prijavi, radi evidentiranja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 43/13).

Članak 33.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/18-01/0006

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001

Matulji, 2. listopada 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec.

 

*prilog uz odluku se nalazi na dnu dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr