SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01,129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13.) i članka 30. Statuta Grada Kastva (Službene novine PGŽ broj 04/18) Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine donijelo je

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE
DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
GRADA KASTVA

Članak 1.

U članku 3. stavak 2. mijenja se tablica na sljedeći način:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-18-5

Kastav, 26. rujna 2018. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Zemir Delić, dipl.oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr