SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD KASTAV

57.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17) i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 13. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine, donijelo je:

O D L U K U
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Kastva.

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Kastva.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1.Kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

2.Domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te u druge gospodarske svrhe,

3.Divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja,

4.Radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači I psi koji služe za obavljanje drugih poslova,

5.Službene životinjesu životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela,

6.Opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku i životinjama.

7.Slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika

8.Posjednik životinje (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

9.Napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,

10.Izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

11.Nastamba je zatvorena ili poluotvorena prostorija namijenjena za smještaj životinja,

12.Sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: Sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć.

*g1*SLUŽBENENOVINE

II.UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

Posjednik je dužan osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovimpotrebama sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Posjednik mora kućnom ljubimcu osigurati smještaj u skladu s njegovim potrebama, na adresi prebivališta ili boravišta posjednika, te je dužan osigurati provjeru stanja kućnog ljubimca najmanje jedanput dnevno, a po potrebi i češće.

Posjednik je dužan držati kućnog ljubimca na način koji onemogućava njegov bijeg iz prostorije, nastambe ili prostora u kojem je smješten.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Kućni ljubimac se može držati u stanu ili kući ako se na taj način mogu osigurati osnovne potrebe životinjske vrste koja se drži kao kućni ljubimac.

Ako posjednik kao kućnog ljubimca drži životinjsku vrstu kojoj se ne mogu osigurati osnovne potrebe u stanu ili kući, dužan joj je osigurati nastambu u dvorištu primjerene veličine, od materijala koji ne smiju biti opasni za kućnog ljubimca i djelovati štetno na njihovo zdravlje.

Posjednik kućnog ljubimca iz stavka 6. ovog članka dužan je kućnom ljubimcu osigurati uz nastambu i ograđeni otvoreni prostor za kretanje kućnog ljubimca, zaštićen od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje.

Ishrana kućnih ljubimaca

Članak 4.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i količini u skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama kućnog ljubimca.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za piće odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim potrebama.

Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja kao i opremu za hranjenje i napajanje potrebno je održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje mogu uzimati hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju i dobi.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 5.

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade Odlukom o kućnom redu.

Protiv suvlasnika koji se ne pridržava odredbi Odluke o kućnom redu, ostali suvlasnici imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Protiv vlasnika susjednih nekretnina koji se ne pridržavaju propisa o vlasništvu, ostali vlasnici susjednih nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Držanje i kretanje pasa

Članak 6.

Zabranjeno je držati psa trajno vezanog ili ga trajno držati u prostoru ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

Pas se može privremeno vezati ali samo u iznimnim situacijama kada ne postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse ili ako ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da se psu ne nanosi bol ili ozljede.

Psa se ne smije trajno smještati u ograđenom prostoru, a povremeno se može smještati u ograđeni prostor kojem je natkriveno najmanje 1/3 površine i površina kojeg minimalno iznosi:

- najmanje 2 m2 za psa mase do 20 kg,

- najmanje 4 m2 za psa mase iznad 20 kg.

Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora osigurati kućica koja mora biti primjerena veličini psa tako da pas u njoj može ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja, a otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti, te pozicionirani na način da su zaštićeni od vremenskih neprilika.

Članak 7.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da izađe na javnu površinu bez povodca i nadzora.

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Postupanje s opasnim psima

Članak 8.

Uvjete i način držanja opasnih pasa pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove veterinarstva, a nadzor provode veterinarski inspektori sukladno propisima o veterinarstvu.

Posjednik mora opasnog psa držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 9.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Psa se smije izvoditi na javnu površinu ako je označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

U objektima javne namjene kućni ljubimci mogu se kretati na način i pod uvjetima koje odredi vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj prostora.

Nadzor nad kretanjem kućnih ljubimaca u objektima iz stavka 2. ovog članka osigurava vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj prostora.

*g1*SLUŽBENENOVINE

Članak 10.

Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na dječjim i sportskim igralištima, dvorištima škola i dječjih vrtića, gradskim parkovima i cvjetnjacima, na grobljima, te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na službene životinje i pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javnu površinu.

Članak 12.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 13.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Mjera trajne sterilizacijepropisat će se za pse i mačke koji se zateknu na javnoj površini bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Ukoliko posjednik psa ili mačke po naredbikomunalnog redara ne izvrši provesti mjeru trajne sterilizacije isti će se novčano kazniti.

III.NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM ILI
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 14.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja, osigurava sklonište za životinje odnosno pravna osoba s kojom Grad Kastav sklopi ugovor o pružanju usluge skloništa za životinje, sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme.

Postupanje s napuštenim ili izgubljenim životinjama

Članak 15.

Posjednik kućnog ljubimca mora u što kraćem roku, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak Skloništu a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u što kraćem roku, a najkasnije u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti Sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je pružiti životinji odgovarajuću skrb dok je životinja privremeno smještena kod njega.

Ako se vlasnik životinje utvrdi, životinja se odmah vraća vlasniku.

Ako se u roku od 14 dana od dana objave podataka posjednik životinje ne utvrdi ili ako se očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju, Sklonište mora osigurati smještaj napuštene ili izgubljene životinje osim ukoliko nalaznik životinju sam ne udomi.

Članak 16.

U Skloništu se smještaju životinje do udomljenja ili vraćanja posjedniku, sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu i to:

1.izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,

2.napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik,

3.životinje koje se kreću javnim površinama bez nadzora posjednika do vraćanja posjedniku,

4.privremeno oduzete životinje.

Ako se utvrdi posjednik napuštene ili izgubljene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove hvatanja, smještanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite životinje.

Troškovihvatanja,smještanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja kojima se ne može utvrditi posjednik podmiruju se iz proračuna Grada Kastva.

Članak 17.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u Sklonište.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 18.

Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi posjednika ozlijeđene životinje, Sklonište će organizirati pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim životinjama.

Ukoliko se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi vraća vlasniku, a troškove skrbi snosi vlasnik.

Troškovi veterinarske skrbi ozlijeđene životinje kojoj se ne može utvrditi posjednik podmiruju se iz proračuna Grada Kastva.

IV.NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NAĐENIM IZVAN PRIRODNOG
STANIŠTA

Članak 19.

Divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa smješta se u Sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište ako je to moguće.

Ako nije moguće vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti nudi se zoološkom vrtu koji je opremljen za njezino primanje.

V.NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni redar Grada Kastva, osim odredbi članka 15. i članka 18. stavka 1. nad kojima nadzor provodi veterinarska inspekcija sukladno propisima o zaštiti životinja.

Nadzor se obavlja na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama ove Odluke.

Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva- komunalnom redaru ako se pri

*g1*SLUŽBENENOVINE

likom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima.

Ovlasti komunalnog redara

Članak 21.

U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten:

1.očitati mikročip,

2.pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru,

3.ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

4.uzimati izjave posjednika i drugih osoba,

5.zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

6.prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

7.rješenjem narediti pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i fizičkim osobama radnje u svrhu pridržavanja odredbi ove odluke,

8.upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,

9.naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

10.izdati obavezni prekršajni nalog,

11.podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog,

12.obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

Nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca provodi komunalni redar u skladu sa stavkom 1. točkom 1. ovog članka.

Članak 22.

Ako u provedbi nadzora uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca komunalni redar utvrdi, sazna činjenice i okolnosti po kojima je ovlašten postupati veterinarski inspektor sukladno propisima o zaštiti životinja, dužan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora, a osobito ako:

1.utvrdi da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je životinja ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, odnosno ako opazi da posjednik životinju drži u neprimjerenim uvjetima ili da drži životinju opasnu za okolinu,

2.posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom može to potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

3.posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

4.posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,

5.posjednik nije ispunio uvjete propisane pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,

6.posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,

7.uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,

8.posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,

9.utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,

10.posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.

U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napušteneili izgubljene životinje, pronalazak posjednika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava Sklonište.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 23.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. ovoga članka odlučuje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VI.NOVČANE KAZNE

Članak 24.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

Osim novčane kazne komunalni redar može izreći pismeno ili usmeno upozorenje.

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, posjednik kućnog ljubimca ako:

1.ne osigura kućnom ljubimcu smještaj i držanje u skladu s njegovim potrebama (članak 3. Odluke),

2.ne osigura kućnom ljubimcu kretanje u skladu s njegovim potrebama (članak 3. st. 4. Odluke),

3.ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te dovoljnu količinu vode u skladu s njegovim potrebama (članak 4. Odluke),

4.drži psa trajno vezanog ili ga trajno drži u prostoru ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora. (članak 6. st. 1. Odluke)

5.drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom ograđenom prostoru, protivno članku 7. Odluke,

6.opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (članak 8. stavak 2. Odluke)

7.na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto
upozorenje: »OPASAN PAS«. (članak 8. stavak 3. Odluke),

8.dozvoli kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika (članak 9. stavak 1. Odluke),

*g1*SLUŽBENENOVINE

9.izvodi psa na javnu površinu koji nije označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom (članak 9. stavak 2. Odluke),

10.dozvoli da se kućni ljubimac slobodno kreće ili na povodcu dječjim i sportskim igralištima, dvorištima škola i dječjih vrtića, gradskim parkovima i cvjetnjacima, na grobljima, te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi. (članak 10. stavak 1. Odluke),

11.odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javnu površinu (članak 11. Odluke),

12.izvodi opasnog psa na javnu površinu bez brnjice (članak 12. Odluke),

13.ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (članak 13. stavak 1. Odluke),

14.posjednik nije izvršio trajnu sterilizaciju psa ili mačke po naredbi komunalnog redara (članak 13. stavak 3. Odluke).

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka pravna osoba koja je prekršaj počinila u vezi obavljanja njene djelatnosti.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1.ne osigura skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja (članak 14. Odluke),

2.ne pruži potrebnu pomoć ozlijeđenoj životinji kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju (članak 18. stavak 2. Odluke),

3.ne osigura skupljanje i smještanje divljih životinja pronađenih na području Grada Kastva izvan prirodnog staništa (članak 19. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, način držanja pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/13).

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2170-05-06/1-18-4

Kastav, 26. rujna 2018. g.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr