SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

172.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 7/ 18), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 14. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijela je

O D L U K U
o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama
lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji se griju na
drva u 2018. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini, visina naknade za troškove ogrijeva i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu te naknade korisnicima u 2018. godini.

II.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18) minimalni financijski standard izdataka troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini za područje Primorsko-goranske županije iznosi 1.461.100,00 kn, na temelju procijenjenog broja korisnika te pomoći (1.538) i mjerila za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku (950,00 kn).

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2018. godini u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje se u iznosu od 950,00 kuna.

IV.

Pravo na naknadu iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2018./ 2019., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade do rujna 2018. godine.

Sukladno dostavljenim zahtjevima iz stavka 1. ove točke, broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini u Primorsko-goranskoj županiji je 1.248.

V.

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave iz točke IV. ove Odluke, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade izdat će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, u iznosu iz točke III. ove Odluke.

VI.

Sredstva iz točke II. ove Odluke za isplatu naknade za troškove ogrjeva, na temelju kriterija i mjerila iz točke III. i IV. ove Odluke, raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-19

Rijeka, 27. rujna 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr