SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

88.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 10. sjednici od 28. rujna 2018. godine, donosi:

Odluku o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
BALDARIN / UPU 22 / - smanjeni obuhvat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja Baldarin /UPU 22/ - smanjeni obuhvat (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(3) Plan se izrađuje u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13 i 65/17), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11) i odredbama članka 285. Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15-pročišćeni tekst i 32/16) (u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

(4) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja, Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom.

RAZLOZI

Članak 4.

Ovaj Plan donosi se radi:

-osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim PPUG-om Malog Lošinja,

-utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina manje uslužne, komunalne i trgovačke sadržaje te druge poslovne i gospodarske djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(4) Ovom Odlukom se obuhvat Plana izdvaja iz ukupnog obuhvata urbanističkog plana uređenja Baldarin (UPU 22).

(5) Plan obuhvaća dio građevinskog područja naselja Pogana oznake NA 8.1, zonu gospodarske namjene oznake K18 i dio morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

(6) Površina obuhvata Plana iznosi 1,67 ha (kopneni dio 0,45 ha i morske površine 1,22 ha). Granica zahvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 3.1 A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25000, te na kartografskom prikazu - 4.8. Građevinsko područje Punta Križa u mjerilu 1:5000 PPUG-a Malog Lošinja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(3) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Mali Lošinj je PPUG Malog Lošinja koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

(4) Plansko područje se nalazi u samoj blizini naselja Pogana na području Punta Križa. Prostor obuhvata je neuređen i koristi se kao lokalno parkiralište. Kroz zonu prolazi lokalna cesta koja završava u autokampu Baldarin.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi Plana na području obuhvata su:

-definirati uvjete uređenja gospodarske zone;

-urediti prostor morske luke otvorene za javni promet lokalnog značaja;

-urediti neuređeno građevinsko zemljište;

-komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena.

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata su:

-Prostorni plan Primorsko goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj: 32/13 i 7/17);

-PPUG Malog Lošinja(Službene novine PGŽ 13/08, 13/ 12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15-pročišćeni tekst i 32/16).

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI
ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI
TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(7) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(8) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

-Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova civilne zaštite, Protupožarna inspekcija, Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Riva 10, 51000 Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

-Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ a, 51557 Cres

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

-Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ-a, Ispostava Mali Lošinj, R.l.kapetana 7, 51550 Mali Lošinj (ovdje)

-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

-Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

-mjesni odbor Punta Križa.

(9) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(10) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(11) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(12) Ukoliko se, temeljem Zakona, drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrati će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(3) Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi,

-Utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od dovršetka prijedloga Plana,

-Početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

-Javna rasprava: 30 dana,

-Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga,

-Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

-Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(4) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Plan se financira iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja i iz drugih izvora. Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/15-01/71

Urbroj: 2213/01-01-18-8

Mali Lošinj, 28. rujan 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr