SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

86.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. čl.25. čl.29.st.1.Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11 , 83/12,10/17) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 10. sjednici dana 28. rujna 2018. godine,donosi:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog
dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat

Članak 1.

Članak 7. Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat (Sl.N.PGŽ 38/17, 19/18) godine mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije se obvezuje ishoditi građevinsku dozvolu za planiranu gradnju u roku od 7 mjeseci od dana potpisa Ugovora o koncesiji, te ukoliko ne ishodi u zadanom roku građevinsku dozvolu Odluka o koncesiji prestaje važiti.«

Članak 2.

Temeljem ove Odluke sklopiti će se dodatak Ugovoru o koncesiji , kojeg za davatelja koncesije potpisuje gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

OBRAZLOŽENJE

Jadranka hoteli d.o.o. su dana 19.09.2018.godine dostavili Zahtjev za Izmjenu i dopunu Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat (Sl.N.PGŽ 38/17, 19/18) na način da se produži rok ishođenja građevinske dozvole za 2 mjeseca. U zahtjevu je dostavljeno obrazloženje za isti, kao i poduzete radnje oko projektiranja i ishođenja građevinske dozvole.

Jadranka hoteli d.o.o, kao ovlaštenik koncesije, su postupili temeljem članka 80. Zakona o gradnji (NN 153/ 13,20/17) i ishodili Obavijest o posebnim uvjetima u kojima je navedeno koja javnopravna tijela moraju dati uvjete za izradu glavnog projekta i naknadno potvrdu na izrađeni glavni projekt. U Obavijesti ishođenoj 09.08.2018. su navedena 8 javnopravna tijela koji svatko u svom dijelu imaju svoje posebne zahtjeve i uvjete. Ovlaštenik je prema izdanim uvjetima morao odraditi sva potrebna usuglašavanja sa nadležnim tijelima i ispuniti dodatne zahtjeve istih (izrade dodatnih snimki instalacija i dr.), a kako bi mogao izraditi glavni projekt usuglašen sa svim izdanim uvjetima.

Postupak ishođenja istih dokazan je dostavljenim dokumentima što dokazuje aktivnost ovlaštenika za ispoštovanjem rokova.

Procedura ishođenja građevinske dozvole propisana je Zakonom o gradnji (153/13, 20/17), te poštujući daljnje radnje nakon predaje projekta oko izdavanja građevinske dozvole, posebno rokove uvida u projekt i ostale rokove ovlaštenik ne može ispoštovati rok od 3 mjeseca od sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za posebnu upotrebu-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat od 06. srpnja 2018.g.

Zahtjev za produljenjem roka za ishođenjem građevinske dozvole je predat prije isteka navedenog roka, te je opravdan jer u istom nema bitnih izmjena niti povećanja troškova za davatelja koncesije, a posljedica je okolnosti koje davatelj koncesije nije mogao ranije predvidjeti ( dugotrajnost postupka ishođenja uvjeta i potvrda javnopravnih tijela na glavni projekt) i na iste ovlaštenik nije mogao utjecati.

Davatelj koncesije proizvoljno određuje rok za ishođenje građevinske dozvole i isti nije zakonski uvjetovan, te ga davatelj koncesije može produžiti u cilju realizacije projekta što je u skladu s čl. 29.st.1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11 , 83/12,10/17), kojom davatelj koncesije određuje rok. Rok produženja je 4 mjeseca, odnosno sveukupno 7 mjeseci.

Izmjene se ne smatraju značajnim, a izgradnjom komunalne infrastrukture ulaže se u dobro za opću uporabu, te sukladno tome davatelj koncesije mijenja Odluku o koncesijiza posebnu upotrebu pomorskog dobra-uređenje postojeće šetnice u uvali Čikat, bez provođenja novog postupka davanja koncesije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA: 342-22/18-01/03

URBROJ:2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 28. rujan 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr