SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 18. rujna 2018. godine donosi

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I.                   OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija, prava i obveze korisnika stipendije te druga pitanja vezana uz dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

1.Stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2.Stipendija temeljem imovinskog statusa,

3.Stipendija za deficitarna zanimanja,

4.Stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti te poslijediplomski specijalistički studij čijim se završetkom stječe akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja.

Članak 3.

Pod pojmom deficitarna zanimanja smatraju se zvanja na razini lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom općinski načelnik.

Članak 4.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

Članak 5.

Učenička stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 3.600,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 400,00 kn tijekom trajanja školske godine.

Studentska stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 5.400,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 600,00 kn tijekom trajanja akademske godine.

Stipendija studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 7.200,00 kn, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 800,00 kn tijekom trajanja akademske godine.

Stipendija za poslijediplomski studij dodjeljuje se u jednokratnom iznosu od 10.000,00 kn za troškove školarine, a za razdoblje akademske godine.

Članak 6.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

-koji upisuju ponovo istu godinu studija bez obzira da li je riječ o istom ili drugom visokom učilištu,

-koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj.

II.        UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

Članak 7.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem školskog/ akademskog uspjeha imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Općine Punat najmanje posljednje 2 godine bez prekida,

-učenici I. razreda srednje škole - da su u 8.razredu osnovne škole ostvarili prosjek ocjena 4,7 na više,

-učenici II. i viših razreda srednje škole - da su u protekloj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 4,5 na više,

-studenti I. godine visokog učilišta - da su u 4. razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena 4,5 na više,

-studenti II. i viših godina visokog učilišta - da su u protekloj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 3,5 na više,

-studenti koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini.

Stipendija temeljem imovinskog/socijalnog statusa

Članak 8.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem imovinskog/socijalnog statusa bez obzira na prosjek ocjena imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Općine Punat najmanje posljednje 2 godine bez prekida,

-da ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili su djeca samohranih roditelja ili bez roditelja;

2. da je dijete s poteškoćama u razvoju što dokazuje potrebnom dokumentacijom (nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili potvrda Centra za socijalnu skrb ili rješenje o tjelesnom oštećenju ili druga dokumentacija kojom dokazuju oštećenje);

3. da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana cenzus prihoda za svakog člana uvećava se za 600,00 kn.

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koje domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.U prihod se ne uračunavaju novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, socijalna naknada i pomoć koju osigurava Primorsko-goranska županija i Općina Punat, doplatak za djecu, stipendije učenika i studenata, godišnji dar za božićne i uskrsne blagadane, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe. Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva u smislu ove Odluke smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Stipendija za deficitarna zanimanja

Članak 9.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Općine Punat najmanje posljednje 2 godine bez prekida,

-da su upisani u programe za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem, a za svaku školsku/ akademsku godinu određeni su odlukom iz članka 3. ove Odluke,

-učenici I. razreda srednje škole - da su u 8.razredu osnovne škole ostvarili prosjek ocjena 3,5 na više

-učenici II. i viših razreda srednje škole - da su u protekloj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 3,5 na više,

-studenti I. godine visokog učilišta - da su u 4. razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena 3,5 na više,

-studenti II. i viših godina visokog učilišta - da su u protekloj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena 3,0 na više,

-studenti koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini.

Stipendija za poslijediplomski studij

Članak 10.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti te poslijediplomski specijalistički studij čijim se završetkom stječe akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Općine Punat najmanje posljednje 2 godine bez prekida,

-student I. godine - da je na zadnjoj godini preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija ostvario prosjek ocjena 3,5 i više,

-student koji upisuje višu godinu poslijediplomskog studija - da je u prethodnoj godini poslijediplomskog studija ostvario prosjek ocjena od 4,0 i više,

-da je položio minimalno 50% upisanih predmeta u prethodnoj godini.

Članak 11.

Dodjela stipendije za poslijediplomski studij vrši se na temelju prosjeka ocjena u svakoj godini prethodno završenog studija, a prema visini prosječne ocjene.

Ukoliko više podnositelja prijave imaju isti prosjek ocjena, prednost ima podnositelj koji je sudjelovao na znanstvenim i stručnim projektima i skupovima, koji ima objavljene znanstvene i stručne radove ili neka druga postignuća.

Broj stipendija za poslijediplomski studiji svake godine određuje općinski načelnik posebnom odlukom.

III.      POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 12.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja koji raspisuje općinski načelnik.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama i službenoj web stranici Općine Punat.

Natječaj za dodjelu stipendije sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje natječaj,

-uvjete za dodjelu stipendije,

-vrstu i visinu (iznos) stipendije,

-naznaku programa za koje se dodjeljuje stipendija za deficitarna zanimanja,

-dokumentaciju koju je potrebno priložiti pri javljanju na natječaj kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

-način i rok za podnošenje prijava,

-rok i način objave rezultata natječaja,

-druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajem.

Članak 13.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na propisanim obrascima koji se mogu podignuti u Općini Punat ili preuzeti s web stranice Općine Punat.

Članak 14.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija vraća se podnositelju prijave.

Članak 15.

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od općinskog načelnika.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi natječajni postupak i nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja, zapisnički utvrđuje učenike/studente koji ispunjavaju tražene uvjete.

Lista učenika/studenata koji ispunjavaju tražene uvjete objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Punat i na službenoj web stranici Općine Punat u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Podnositelj prijave na Natječaj ima pravo podnijeti pisani prigovor na objavljenu Listu iz stavka 3. ovog članka u roku od 8 dana, o kojem odlučuje općinski načelnik.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna

Članak 16.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, a nakon proteka roka za podnošenje prigovora općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli stipendija.

Na temelju Odluke općinskog načelnika s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju na vrijeme od jedne školske/akademske godine.

Ugovor o dodjeli stipendije obvezno sadrži podatke o:

-ugovornim stranama,

-iznosu i načinu isplate stipendije,

-rok na koji je ugovor sklopljen,

-odredbe o povratu stipendije,

-mjesto, datum i potpis ugovornih strana.

Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor o stipendiranju u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

IV.      PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 17.

Stipendije se dodjeljuju nepovratno, osim u slučajevima propisanima ovom Odlukom.

Stipendija se isplaćuje na žiroračun korisnika stipendije u razdoblju od 1. listopada tekuće kalendarske godine do 30. lipnja naredne kalendarske godine i to jednom mjesečno do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 18.

Korisnik stipendije za poslijediplomski studij dužan je dostaviti Općini Punat potvrdu o uplaćenoj školarini za upisani studij za koji je dobio stipendiju, potvrdu o trajanju upisanog studija te potvrdu o završetku studija.

Članak 19.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom studija i to zadnjim danom u mjesecu obrane završnog/diplomskog rada.

Članak 20.

Učenik srednje škole, student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija te student poslijediplomskog studija koji tijekom godine prekine obrazovanje, odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku od 15 dana o tome obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka obustavlja se daljnja isplata stipendije.

Ukoliko učenik/student u roku iz stavka 1. ovog članka ne obavijesti Jedinstveni upravni odjel, dužan je vratiti iznos stipendije koji mu je isplaćen nakon proteka tog roka.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se u sljedećim slučajevima:

-samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,

-korisnik stipendije za poslijediplomski studij ne stekne akademski stupanj prije isteka dvostruko više vremena od trajanja studija,

-promjenom prebivališta korisnika stipendije izvan Općine Punat,

-naknadno se utvrdi da je podnositelj prijave dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave, a temeljem kojih je ostvario pravo na dodjelu stipendije.

V.        PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/13 i 34/14).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2142-02-01-18-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1075&mjesto=51521&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr