SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD CRES

53.

Na temelju čl. 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« RH br. 66/11 i 47/13) a u vezi s odredbom članka 91. Zakona o vodama (»Narodne novine« RH 153/09)i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 21. rujna 2018.godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
ZA PRIPREMU ODLUKE O UTVRĐIVANJU
ZONA SANITARNE ZAŠTITE
JEZERA VRANA

I.

Radi priprema nacrta prijedloga Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana, imenuje se stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1.  Neven Kruljac, dipl.ing.građ., predsjednik - predstavnik isporučitelja vodnih usluga društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

2.  Kristijan Jurjako, struč.spec.oec., član - gradonačelnik Grada Cresa.

3.  Milan Mihovilović, dipl.ing.geo., član - izrađivač Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta.

4.  Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh., članica -predstavnica Ministarstva poljoprivrede.
Ernestina Pavlović, dipl.ing.agr., zamjenica članice.

5.  Gordana Stojić, dipl.ing.građ., članica - predstavnica Hrvatskih voda.

6.  Nataša Mihelčić, dipl.san.ing., članica - predstavnica Hrvatskih voda.

7.  Mladen Brajan, dipl.ing.agr., član - predstavnik Primorsko-goranske županije.

8.  Vjekoslava Hrvatin Bakić, dipl.san.ing., članica -predstavnica Primorsko-goranske županije.

9.  Dana Jovanović Drpić, dipl.iur., članica - predstavnica Primorsko-goranske županije.

II.

Predsjedniku i članovima stručnog povjerenstva pripada pravo na naknadu putnih troškova i naknadu koja pripada predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.

III.

Donošenjem ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana (»Službene novine PGŽ« br. 26/16).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/14-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-18-10

Cres, 21. rujna 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr