SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD CRES

52.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 05/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 21. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine č.zem. 92/1 k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnine na predjelu Melin u naselju Cres, ležeće u k.o. Cres, zemljišnoknjižne oznake č.zem. 92/1, ugostiteljsko - turističke namjene (T1), u vlasništvu Grada Cresa u 1930/2237 dijela.

II.

Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 1.453.433,97 kuna.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja.

IV.

OvajOdluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa:943-01/17-1/3

Ur.broj: 2213/02-01-18-45

U Cresu,21. rujna 2018. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr