SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD CRES

51.

Na temelju članka 35., 280. do 296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/ 17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 21. rujna 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o utvrđenju najpovoljnije ponude na natječaju za
osnivanje prava građenja

I.

Na temelju provedenog javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama oznake č.zem. 2773 i č.zem 2774/1, sve k.o. Cres, koje odgovaraju nekretninama katastarske oznake k.č. 1114 i k.č. 1115, sve k.o. Cres - grad, utvrđuje se kao najpovoljnija ponuda društva Racica d.o.o. iz Cresa, Creskog statuta 13, OIB: 27490185669. Ponuditelj će se pozvati na sklapanje Predugovora i Ugovora o osnivanju prava građenja na razdoblje od 30 godina s naknadom u iznosu od 36.202,32 kuna godišnje, uvećanom za iznos PDV-a.

II.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na potpis Predugovora i Ugovora o osnivanju prava građenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/17-1/4

Ur.broj: 2213/02-02-18-24

U Cresu, 21. rujna 2018. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr