SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
GRAD OPATIJA

70.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 41/14 i 110/15) i članka 52. stavka 2. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 11/18 - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Opatije donosi 05. rujna 2018. godine sljedeću

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva sei imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno radno tijelo gradonačelnika.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

-opskrba pitkom vodom,

-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

-prijevoz putnika u javnom prometu,

-održavanje čistoće,

-odlaganje komunalnog otpada,

-održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika,

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Opatije,

-predlaže gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Grada Opatije,

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje gradonačelniku,

-prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

Prethodno mišljenje Savjeta prilaže se uz akt kojim gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

Članovi savjeta su:

-1 član, predstavnik Obrtničke komore Primorsko - goranske županije, Udruženje obrtnika Opatija

-1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača

-1 član, predstavnik Grada Opatije

Članak 5.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Opatije imenuju se:

1.Vera Aničić iz Ičića, Poljane, Jakusi 4, predstavnica Grada Opatije, za predsjednicu

2.Mauricio Počekaj iz Ičića, Poljane 33a, predstavnik Obrtničke komore Primorsko - goranske županije, Udruženje obrtnika Opatija, za člana

3.Marko Paripović iz Jadranova, Šegulje 15, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača, za člana

Članak 6.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

-danom razrješenja od strane gradonačelnika,

-ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača,

-smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Predsjednik i članovi Savjeta, kojima je članstvo prestalo, imenuju se posebnim rješenjem gradonačelnika Grada Opatije.

Članak 7.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 8.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

-nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti gradonačelnik ili - nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 9.

Administrativne poslove i izvješća za gradonačelnika Grada Opatije o radu Savjeta, kao i stručne poslove potrebne za rad Savjeta obavljat će nadležno upravno tijelo Grada Opatije.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Opatije ( »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/ 13).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu sljedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

KLASA: 011-01/18-01/29

URBROJ: 2156/01-03/01-18-2

Opatija, 05. rujna 2018. godine

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr