SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 10. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17 i 13/18) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. kako slijedi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 3. Programa mijenjaju se točke I. do V. kako slijedi:

I. NERAZVRSTANE CESTE (izvor: ODRŽAVANJE)

- Zimska služba (R0190) 60.000,00

- Održavanje nerazvrstanih cesta (tekuće
i investicijsko održavanje prometnih površina,
sanacija udarnih rupa i sl.) (R0191) 300.000,00

- Održavanje prometne signalizacije (R0390) 200.000,00

UKUPNO: 560.000,00

II. JAVNA RASVJETA
(izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE)

- Utrošak električne energije javne rasvjete
(R0193) 700.000,00

- Održavanje javne rasvjete (R0194) 270.000,00

-Konzalting, projektiranje i nadzor u elektrotehnici
(R0295) 100.000,00

-Izmicanje opreme javne rasvjete iz trafostanica
(R0366) 146.500,00

- Sustav upravljanja javnom rasvjetom (R0384) 57.875,00

UKUPNO: 1.274.375,00

III. NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA
(izvor: ODRŽAVANJE, OPĆI)

- Novogodišnja dekoracija (R0196, R0426) 120.000,00

UKUPNO: 120.000,00

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
(izvor: OPĆI, ODRŽAVANJE)

- Održavanje zelenih površina (R0197, R0197-1, R0197-2)

(Poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 426.500,00

UKUPNO: 426.500,00

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA (izvor: OPĆI , ODRŽAVANJE, BORAVIŠNA)

- Uređenje javnih površina (R0214) (neugovoreno) 390.000,00

- Uređenje lokaliteta »Marina lokva« 40.000,00

- Održavanje komunalne opreme (R0377) (neugovoreno) 60.000,00

- Navodnjavanje zelenih površina (R0200-1) 100.000,00

- Održavanje javnih površina (R0202-1, R0202-2) 936.500,00

- (održavanje javnih zelenih površina, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza,
pješačkih zona, plaža, odvodnih kanala, trgova, parkova prema ugovoru o
povjeravanju komunalnih poslova Komunalnom društvu
Dubašnica d.o.o. i troškovniku)

- Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka (R0204) 28.000,00

- Naknada za korištenje otočkog deponija Treskavac za zbrinjavanje otpada
(prema ugovoru sa Općinom Vrbnik) (R0212) 130.000,00

- Održavanje javnih površina (R0213) 280.000,00

- (obuhvaća poslove svakodnevnog pražnjenja košića za smeće, te poslovi
redovnog čišćenja javnih površina i ručnog pometanja u skladu sa Ugovorom o
povjeravanju komunalne djelatnosti s tvrtkom G.P.P. Mikić d.o.o.)

- Zakup zemljišta (R0206) (zakupi zemljišta za javne potrebe) 90.000,00

- Nabava sitnog inventara (R0198) 80.000,00

- Održavanje komunalne opreme (R0199-1) (poslovi povjereni KD Dubašnica d.o.o.) 217.500,00

- Održavanje dječjih igrališta (R0209) 80.000,00

- Ostale komunalne usluge (R0201) 48.000,00

- Dezinsekcija i deratizacija (R0203) 64.000,00

- Nadzor nad provođenjem mjera DDD mjera (R0205) 13.000,00

- Održavanje meteorološke stanice Malinska (R0311) 9.750,00

UKUPNO: 2.566.750,00

Članak 3.

Ova II. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-29

Malinska, 10. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica: Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1070&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr