SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
GRAD RAB

79.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na
području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 11 članova.

Članove Vijeća čine:

1. Nikola Grgurić, gradonačelnik Grada Raba, predsjednik

2. Stjepan Boban, načelnik Policijske postaje Rab, zamjenik predsjednika

3. Željko Peran, predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba, član

4. Denis Deželjin, zamjenik gradonačelnika Grada Raba, član

5. Fedor Pelikan, predstojnik Podružnice Rab, Centra za socijalnu skrb Crikvenica, član

6. Anka Bišić, ravnateljica Srednje škole Markantuna De Dominisa Rab, članica

7. Anamari Šarin, ravnateljica Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab, članica

8. Marina Grgurić, viša turistička inspektorica u Službi turističke inspekcije-Područna jedinica Rijeka, Ispostava Rab, članica

9. Zvonimir Španjol-Pandelo, voditelj Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

10. Vesna Šendula-Jengić, ravnateljica Psihijatrijske bolnice Rab, članica

11. Ivo Kordić, v.d. ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab, član

12. Slobodan Frankić, vijećnik Gradskog vijeća Grada Raba, član

13. Ivan Matahlija, vijećnik Gradskog vijeća Grada Raba i pomoćnik zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab, član.

Članak 3.

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća.

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. Ukoliko član Vijeća bude razrješen prije isteka mandata Gradsko vijeće Grada Raba imenovat će novog člana Vijeća, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata članova Vijeća imenovanih u redovitom postupku iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Grada putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana.

Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti građana i imovine.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje, sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća sjednicom Vijeća predsjedava član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik Vijeća.

Vijeće zasjeda prema potrebi, a u pravilu najmanje dva puta godišnje i to do kraja svibnja, kada se raspravlja o završetku školske godine, planovima i pripremama za novu školsku godinu, nadolazećoj turističkoj sezoni i svemu onome što to donosi (npr. migracije ljudi) te u studenom ili prosincu kada se analizira rad Vijeća, stanje kriminaliteta na području Grada i donosi Plan i program rada Vijeća za narednu godinu, koji se podnosi Gradskom vijeću na znanje.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, ovaj rok se može skratiti, a članovima Vijeća materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Na poziv predsjednika Vijeća u radu Vijeća, bez prava glasa, mogu sudjelovati i druge osobe iz područja djelovanja koje je u vezi s predloženim dnevnim redom.

Članak 8.

Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 9.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

Svaki član Vijeća ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Glasovanje na sjednici je javno i provodi se dizanjem ruke.

Članak 10.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik se vodi u skraćenom obliku i sadrži osnovne podatke o sjednici, dnevni red sjednice, ime predsjednika, odnosno predsjedatelja, imena prisutnih, osnovne podatke o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno predsjedavajući.

Članak 11.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 12.

Rad u Vijeću je počastan.

Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 13. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=51280&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr