SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
GRAD KRK

36.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 17), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/18-13/49, URBROJ:531-05-18-2 od 18. srpnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 6. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311)

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/ 14, 2/15-pročišćeni tekst 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst), što ga je izradila tvrtka PLANIMETAR d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca, u koordinaciji s nositeljem izrade Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Krka.

Glava II.

Elaborat III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (u nastavku Odluke: Izmjene i dopune Plana), sastavni su dio ove Odluke, a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana te priloga.

Grafički dijelovi Izmjene i dopune Plana i prilozi Izmjene i dopune Plana nisu predmet objave.

I - TEKSTUALNI DIO PLANA sadrži:

-ODREDBE ZA PROVOĐENJE - IZMJENE I DOPUNE

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografske prikaze
u mjerilu 1:5.000:

-1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

-2a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni sustav

-2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

-2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba

-2d. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda

-2e. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Odvodnja oborinskih voda

-3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Područja posebnih uvjeta korištenja

-3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Oblici korištenja

-3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite

-4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

III - PRILOZI:

III-1 OBRAZLOŽENJE

III-2 SAŽETAK ZA JAVNOST

III-3 IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Glava III.

Sadržajem Elaborata III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) navedenim u glavi II. ove Odluke, zamjenjuju se odgovarajući dijelovi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/15-pročišćeni tekst 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst).

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE - IZMJENE I
DOPUNE

Članak 1.

U članku 103., stavku 2., iza brojčane oznake: »84/11« dodaju se zarez i brojčane oznake «, 22/13, 54/13 i 92/14«.

Članak 2.

U članku 119., stavku 2., iza riječi »predviđena« dodaje se dio teksta koji glasi: »rekonstrukcija/proširenje postojeće i«.

U članku 119., iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom se omogućava postava eventualno potrebnih građevina (manje zgrade, kabinet ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguracije mreže.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8, i 9.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 10. mijenja se i glasi:

»Radove na izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima:

-Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

-Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/ 12 i 92/15)

-Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10 i 29/13)

-Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (112/17)

-Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine (NN 75/13)

-Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14)«

Dosadašnji stavak 10. se briše.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sljedeći kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/13, 40/14, 2/ 15-pročišćeni tekst 11/17 i 12/17-pročišćeni tekst):

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a.  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Prometni
sustav

2b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Energetski
sustav, pošta i telekomunikacije

2c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba

2d. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda

2e. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodnogospodarski sustav - Odvodnja oborinskih voda

3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Područja posebnih uvjeta korištenja

3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Oblici korištenja

3c. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA, Mjere posebne zaštite

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

Sukladno odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13 i 3/18), ovlašćuje se Odbor za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka da utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Plana.

Glava V.

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) su izrađene u šest (6) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-03/17-01/4

URBROJ: 2142/01-01-18-70

Krk, 6. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr