SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

48.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
dijela nekretnine u vlasništvu Grada Cresa
pod oznakom 3593/3 k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Cresa, na predjelu »Brajdice« u naselju Cres, zemljišnoknjižne oznake č.zem. 3593/3, upisana u z.k.ul. 8354, k.o. Cres, u 398/1287 dijela, površine 398 m2 (kojoj odgovara buduća č.zem. 3593/16 k.o. Cres, površine 398 m2), označena žutom bojom na kopiji katastarskog plana izrađenoj od »Geo-Teo« d.o.o. iz Cresa dana 3. srpnja 2018. godine, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, u Cresu, Predjel Brajdice, u zoni stambene (S) namjene,

II.

Utvrđuje se početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz toč. I. ove Odluke u visini od 458.894,00 kuna, prema Procjeni tržišne vrijednosti nekretnine prema stanju i vrijednostima u V/2018 godine, koju je izradio stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina dipl. ing. građ. Hrvoje Balija iz Zagreba, 08. svibnja 2018. godine.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja.

IV.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/16-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-18-49

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr