SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

47.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnine oznake č.zgr. 198/1, k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnine oznake oznake č.zgr. 198/1, zk.ul. 254., k.o. Cres, u naravi stan na II. katu zgrade na adresi Turion 14 i pripadajuća prostorija u prizemlju zgrade, ukupne površine 73,95 m2, po početnoj cijeni od 333.928,53 kuna.

II.

Početna cijena nekretnine određena je Elaboratom procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Jasminke Lilić, dipl.ing.građ. iz Rijeke, od dana 20. ožujka 2018. godine.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 370-01/15-1/11

Ur. broj: 2213/02-02-18-14

Cresu, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr