SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

46.

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine
oznake č.zgr. 619 i č.zgr. 620, k.o. Cres

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnine oznake oznake č.zgr. 619, zk.ul. 7724, k.o. Cres i č.zgr. 620, zk.ul. 3293, k.o. Cres, u naravi stan na I. katu zgrade na adresi Pod urom 10 u centru grada Cresa, površine 33,26 m2, po početnoj cijeni od 320.000,00 kuna (43.199,24 EUR).

II.

Početna cijena nekretnine određena je Elaboratom procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Jasminke Lilić, dipl.ing.građ. iz Rijeke, od dana 7. svibnja 2018. godine.

III.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 371-01/18-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-18-5

Cresu, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr