SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

44.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKA
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava
građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za osnivanje prava građenja na nekretninama oznake č.zem. 2773 i č.zem. 2774/1, k.o. Cres, u naselju Cres, u gospodarsko - poslovnoj zoni »Volnik«, za izgradnju pogona za preradu maslina odnosno uljare s pripadajućim sadržajem, klaonice i za ostale prerađivačke djelatnosti vezane za poljoprivredu.

II.

Pravo građenja osnovat će se na nekretninama oznaka č.zem. 2773 i č.zem. 2744/1, k.o. Cres, katastarske oznake k.č. 1114 i k.č. 1115, k.o. Cres - grad, na površini od 1.959 m2, na razdoblje od 30 godina, po cijeni od 1,26 kuna po m2 mjesečno, tj. 2.470,83 kuna mjesečno, odnosno 29.649,98 kuna godišnje, odnosno 889.499,54 kuna za razdoblje trajanja prava građenja.

Početna jedinična cijena naknade za osnovano pravo građenja na predmetnoj nekretnini utvrđena je Procjenom tržišne vrijednosti prava građenja stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu Jasminke Lilić, dipl.ing.građ. od 23. srpnja 2018. godine i iznosi 1,26 kuna po m2 mjesečno, bez PDV-a.

III.

Utvrđuje se obveza najpovoljnijeg ponuditelja da o vlastitom trošku i uz suglasnost Grada Cresa naruči izradu geodetskog projekta kojim se vrši parcelacija nekretnine č.zem. 2773 i č.zem. 2774/1, k.o. Cres i formiranje nove nekretnine u površini od 1959 m2, na kojoj će se osnovati pravo građenja.

IV.

Po proteku roka na koje je osnovano pravo građenja, izgrađeni objekt prelazi u vlasništvo Grada Cresa.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na provedbu postupka javnog natječaja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 943-01/17-1/4

Ur. broj: 2213/02-02-18-15

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr