SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

43.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 29/09, 14/13 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 3. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

(1)Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Cresa.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova,

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika,

10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđeno Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom,

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje,

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.,

4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima,

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja,

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi,

9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

(2) Posjednik ne smije

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(3) Zabranjeno je

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje ili u blizini životinja,

2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,

3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara.

5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor.

6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.

7. držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje ljudi, djece i životinja.

8. zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje ljudi, životinja i djece.

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja, koju imenuje PGŽ, može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

(6)Grad Cres kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.

(2) U stambenoj zgradi s više stanova, dozvoljeno je u jednom domaćinstvu trajno držati najviše dva psa i/ili dve mačke.

(3) U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika psa ili mačke (korištenje zajedničkih dijelova zgrade i dizala za kretanje psa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas ili mačka).

Članak 5.

(1) Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara i susjeda ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade ili stanara okolnih nekretnina.

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca dužni su u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke prijaviti nadležnoj Veterinarskoj stanici.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

(1) Pse se smije izvoditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, a opasni psi moraju imati brnjicu.

(2) Pse se ne smije puštati na uređene zelene površine.

Članak 8.

(1) Psi se mogu kretati bez povodca uz nadzor posjednikana površinama sukladno Prilogu 3., a opasni psi moraju imati brnjicu.

Članak 9.

(1) Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, dnosno korisnika prostora.

Članak 10.

(1) Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi.

Članak 11.

(1)Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja, zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samo stalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 12.

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 13.

(1) Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga prijevoza samo uz dozvolu i uvjete prijevoznika i sukladno posebnim propisima.

Članak 14.

(1) Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 15.

(1) Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 16.

(1) Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.

Članak 17.

(1) Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

Članak 18.

(1) Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.

Članak 19.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

(2) Ukoliko posjednik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 20.

(1) Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 21.

(1)Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Članak 22.

(1)Na području Grada Cresa propisuje se trajna sterilizacija pasa i mačaka kao obvezan način kontrole razmnožavanja sukladno članku 62. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja i trajna sterilizacija mačaka sukladno članku 62. stavak 6. citiranog zakona.

(2) Na području Grada Cresa propisuje se trajna sterilizacija (kastracija) psa koji je zatečen više od tri puta na javnoj površini bez nadzora vlasnika ili posjednika, a pas ima vlasnika.

(3) Sterilizacija ili kastracija se neće provoditi na starijim životinjama, odnosno onima za koje veterinar utvrdi da bi postupak uspavljivanja mogao izazvati teške posljedice za životinju.

Slobodnoživuće mačke

Članak 23.

(1) Na lokacijama koje odobri Grad Cres dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke.

(2) Postavljanje hranilišta odobrava gradonačelnik na prijedlog Udruge za zaštitu životinja i uz mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i mjesnog odbora naselja na području koje se hranilište želi postaviti.

(3) U slučaju da gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove da negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, Udruga za zaštitu životinja može predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

(4) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(5) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će izdati nalog za uklanjanje hranilišta s te lokacije na račun udruge.

NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 24.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 25.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinja, a u roku 14 dana od gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti Veterinarske stanice ovlaštenoj za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Grad Cres ima potpisan ugovor objavljen je na službenim web stranicama Grada Cresa.

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira Grad Cres.

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste

Članak 26.

(1) S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po zasebnom »Programu zaštite divljači izvan lovišta« kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 27.

(1) Grad Cres će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 28.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Grad Cres.

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 29.

(1) Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju i slično.

Članak 30.

(2) Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.

NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 31.

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

6. očitati mikročip, odnosno naložiti vlasniku ili posjedniku životinje da očita mikročip,

7. podnositi kaznenu prijavu, optužni prijedlog ili prekršajnuprijavu nadležnom tijelu,

8. donijeti rješenje kojim nalaže primjenu uvjeta u skladu s gradskom odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne,

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom,

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe,

11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja,

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom,

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi,

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,

6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva,

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 32.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

NOVČANE KAZNE

Članak 33.

(1) Sredstva naplaćena u skladu s ovom Odlukom za predviđene prekršaje, prihod su Grada Cresa i u pravilu se koriste za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

(3) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 kn do 5.000,00 kuna za fizičku ili pravnu osobu osobu (temeljem članka 239st. 1. Prekršajnog zakona NN RH 107/07, 39/13, 157/ 13, 110/15, 70/17) kada:

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom grada (čl.3.st.1.toč.1.)

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.)

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (čl.3. st.1. toč.8.)

7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.)

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl.3.st.3.toč.2.)

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora(čl.3.st.3.toč.3.)

10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (čl.3. st.3. toč.4.)

11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor (čl.3.st.3.toč.5.)

12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)

13. posjednik omogući kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje ljudi, životinja i djece (čl.3.st.3.t.8.)

14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.5.st.1.)

15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.5.st.2.)

16. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku od 10 dana (čl.6.st.1.)

17. psa koji nije mikročipiran izvodi na javne površine, izvodi psa na javnu površinu bez povodca, pušta psa na javnu površinu bez nadzora na, izvodi opasnog psa na javnu površinu bez brnjice (čl.7.)

18. psa izvodi bez povodca na površinama gdje to ovom odlukom nije dopušteno,

19. izvodi opasnog psa bez brnjice na lokacije iz Priloga 3.(čl.8.)

20. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.( čl.10.)

21. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl.11.)

22. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.12.)

23. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.16.)

24. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl.17.)

25. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca. (čl.18.)

26. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje. (čl.21.)

27. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke (čl.22.)

28. ne postupa u skladu s čl. 23 st.

29. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta propisnih aktom Grada. (čl.29.)

30. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl. 30.)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 34.

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja u nadležnoj Veterinarskoj stanici, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 35.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske žuapnije, kada prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i drugih kućnih ljubimaca i o načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine PGŽ« broj 9/11).

Klasa: 322-01/18-1/2

U. broj: 2213/01-01-18-3

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

PRILOG 1.

*tablica na dnu dokumenta*

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm -

Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice

do 55 cm 100 x 60 x 55

od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70

od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85

PRILOG 2.

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)

- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)

- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)

- veliki crveni klokan (Macropus rufus)

- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)

- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)

- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)

- porodica: ljenivci (Bradypodidae)

- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)

- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)

- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)

- rod: kapucini (Cebidae)

- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)

- porodica: giboni (Hylobatidae)

- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)

- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa

- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku

- gepard (Acinonyx jubatus)

- pustinjski ris (Caracal caracal)

- serval (Leptailurus serval)

- rod: risevi (Lynx)

- zlatna mačka (Profelis aurata)

- puma (Puma concolor)

- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)

- rod: Panthera

- snježni leopard (Uncia uncia)

- porodica: hijene (Hyaenidae)

- porodica: kune (Mustelidae)

- medojed (Mellivora capensis)

- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)

- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)

- porodica: rakuni (Procyonidae)

- porodica: medvjedi (Ursidae)

1. 7. SLONOVI (Proboscidea)

- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)

- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje

- porodica: pekariji (Tayassuidae)

- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)

- porodica: deve (Camelidae)

- porodica: žirafe (Giraffidae)

- porodica: jeleni (Cervidae)

- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)

2. PTICE (Aves)

2. 1. Struthioniformes

- noj (Struthio camelus)

- emu (Dromaius novaehollandiae)

- rod: nandui (Rhea)

- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)

- divovska čaplja (Ardea goliath)

- rod: Ephippiorhynchus

- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)

- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)

- porodica: Cathartidae

- porodica: kostoberine (Pandionidae)

- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)

- rod: ušare (Bubo)

- rod: Ketupa

- snježna sova (Nyctea scandiaca)

- rod: Scotopelia

- rod: Strix

- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)

- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)

3. GMAZOVI (Reptilia)

3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste

3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste

3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Jureudines)

- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)

- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)

- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m

- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste

- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)

- porodica: ljutice (Viperidae)

- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)

- porodica: jamičarke (Crotalidae)

- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)

- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)

- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm

4. VODOZEMCI (Amphibia)

4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)

- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)

5. BESKRALJEŠNJACI

- MEKUŠCI (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

- KUKCI (Insecta)

- sve vrste mrava i termita

- STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae

- PAUČNJACI (Arachnida)

- sve otrovne vrste

PRILOG 3.

Lokacije za istrčavanje pasa

Psi se mogu kretati bez povodca uz nadzor posjednika na površinama izvan naseljenih područja Grada Cresa, a opasne i nasrtljive vrste pasa moraju obavezno imati brnjicu.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr