SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

42.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 3. kolovoza 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA CRESA

Članak 1.

U članku 3. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13 i 5/18), u daljnjem tekstu: Statut, između riječi Vrana i Zbičina dodaje se riječ »Zaglav«.

Članak 2.

U članku 55. Statuta, briše se riječ »nadziru«.

Članak 3.

U članku 60 st. 2. Statuta, iza riječi Miholašćica, dodaje se riječ »Zaglav«.

Članak 4.

U članku 88. Statuta, riječi »te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela« zamjenjuju se riječima:

»te nadzire zakonitost rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Cresa.

Članak 6.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-01/2

Ur. broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr