SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

41.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/ 18) a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće grada Cresa, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2018. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA CRESA ZA 2018. - 2021. GODINU

UVOD

Člankom 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i druge poslove civilne zaštite utvrđene zakonom.

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama sustava civilne zaštite na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 24. st. 2. Zakona o sustavu civilne zaštite)

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od:

- stožera civilne zaštite,

- operativnih snaga vatrogastva

- operativnih snaga Hrvatskog crvenog križa

- operativnih snaga HGSS

- udruga

- postrojbi i povjerenika civilne zaštite

- koordinatora na lokaciji

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici civilne zaštite su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

- središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA CRESA

- OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite:

- analiza stanja sustava civilne zaštite,

- smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016-2019g.,

- procjena ugroženosti,

- plan zaštite i spašavanja, plan civilne zaštite, vanjski planovi

- procjena i plan zaštite od požara,

- vanjski planovi

- odluke o osnivanju zapovjedništva CZ,

- imenovanju stožera ZiS i zapovjedništva CZ,

- plan pozivanja stožera ZiS,

- dokumenti vezani uz Plan intervencija kod iznenadno onečišćenje mora i ŽOC,

- odluka o imenovanju subjekata od značaja za ZiS,

- dokumenti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, TURS, zimsku sezonu, nepovoljni hidrološki uvjeti.

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Planiraju se aktivnosti vezane uz rad i djelovanje stožera s upoznavanjem Stožera s ažuriranim Planom djelovanja civilne zaštite. Prva redovna sjednica biti će sazvana po primitku obveza Grada Cresa temeljem donesenog Programa aktivnosti u zaštiti od požara u turističkoj sezoni 2018. / donosi ga Vlada RH/. Edukacija članova stožera izvršena je u mjesecu ožujku 2017. godine.

1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.2.1. Grad Cres u svom organizacijskom sustavu nema organiziranu Vatrogasnu zajednicu i JVP.

1.2.2. Dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Cres ima organizirano Dobrovoljno vatrogasno društvo /DVD Cres/ s planiranim (Proračun za 2018. godinu) sredstvima u visini od 550.000,00 kn. Planirana sredstva za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva odnose se za redovan rad. Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim sredstvima zbog neplaniranih intervencija, rebalansom će se osigurati izdvojena sredstva, kao i za ostale planirane aktivnosti razvoja sustava zaštite i spašavanja iz djelokruga rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva (izrada/ažuriranje planova, dodatna obuka, intervencije većih razmjera i sl.)

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.3.1. Postrojba(e) civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, nije potrebno - niti moguće ustrojiti postrojbu civilne zaštite (opće namjene, specijalističke postrojbe civilne zaštite).

1.3.2. Zapovjedništvo civilne zaštite (za gradove i županiju)

Imenovano je zapovjedništvo civilne zaštite koje prošlo obuku u mjesecu listopadu 2017.

1.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti, sa ljudskim i materijalnim kapacitetima, a koje djeluju na području JLP(R)S kao npr. ZHMPGŽ, Dom zdravlja, HGSS, HUOPP, Crveni križ, Nastavni zavod za javno zdravstvo, pravne osobe koje se bave zbrinjavanjem otpada / Dezinsekcija/., Vodogradnja, ŽUC, Centar za socijalnu skrb, ŽOC, veterinarska ambulanta.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

1.5. Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

- »Elektrovoda« d.o.o. Cres - teška i laka mehanizacija,prijevoz, radna snaga

- »Vodoopskrba i odvodnja Cres » - zbrinjavanje otpada, autocisterne

- HEP Pogon Cres Lošinj - mehanizacija, autoljestve i sl.

Za njihove intervencije nisu planirana proračunska sredstva /za eventualno aktiviranje, obučavanje ili pribavljanja opreme koja bi se koristila za potrebe zaštite i spašavanja i sl./.

1.6. Pravne osobe koje pružaju usluge

- »Cresanka« d.d. - smještaj i prehrana. Nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja i sl.

1.7. Udruge građana

- Lovačko društvo »Orebica

- SRD »Parangal«

2. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

2.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

- Grad Cres prilikom izrade novih planova ili izmjena postojećih planova traži posebne uvjete Područnog odjela DUZS U Rijeci te dobivene uvjete ugrađuje u plansku dokumentaciju.

2.2.Edukacija građana

- Za 2018. godinu nisu planirane aktivnosti dodatne edukacije stanovnika u području sustava zaštite i spašavanja, u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i sl. Planirana je edukacija samo oko zbrinjavanja otpada.

2.3. Edukacija djece u školama

- Za 2018. godinu nije planirana dodatna edukacija djece u školi i vrtiću.

2.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

- Planirano uspostavljanje ili održavanje sustava za uzbunjivanje je putem sirene DVD.

3. ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2018. - 2021. godinu.

Klasa: 351-01/18-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr