SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD CRES

39.

Na osnovi odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 3. kolovoza 2018. godine, donosi

GODIŠNJU ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA CRESA ZA 2017. GODINU

UVOD

Člankom 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, a posebno svih operativnih snaga civilne zaštite, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o sustavu civilne zaštite).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Operativne snage sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite, /Grad Cres ustrojio je zapovjedništvo CZ/

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršno /gradonačelnik/ i predstavničko tijela jedinica lokalne i područne samouprave

- središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPĆI DIO

1. Grad Cres do sada je usvojio više akata po kojima postupa i to:

- analiza sustava zaštite i spašavanja,

- smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja,

- procjena ugroženosti,

- plan zaštite i spašavanja

- procjena i plan zaštite od požara,

- imenovanju stožera CZ,

- plan pozivanja stožera CZ,

- imenovanje zapovjedništva civilne zaštite

- plan pozivanja zapovjedništva civilne zaštite

- PGŽ je donijela Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenje mora i ŽOC,/po kojem postupa Grad Cres

- odluka o imenovanju subjekata od značaja za ZiS,

- dokumenti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, TURS, zimsku sezonu, nepovoljni hidrološki uvjeti.

2. U 2016. i 2017. godini na području Grada Cresa nije bilo izvanrednog događaja za koje bi bilo potrebno angažirati snage zaštite i spašavanja.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer je u 2017. godini održao jedan sastanak na kojem su se članovi Stožera upoznali s aktima za postupanje u 2017. godini. Edukacija članova stožera provedena je u mjesecu studenom 2017. godine.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Protekle godine nije bilo iznimnih aktivnosti u sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Cresa, naročito ne preko svoje redovne djelatnosti

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, a koja djeluju na području Grada Cresa registrirane su u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planu zaštite i spašavanje Grada Cresa.

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. Vatrogasna zajednica

Grad Cres nema ustanovljenu vatrogasnu zajednicu.

1.3.2. Javne vatrogasne postrojbe

Grad Cres nema ustanovljenu JVP.

1.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Cres ima ustanovljeno Dobrovoljno vatrogasno društvo. DVD Cres ima u svom sastavu 4 stalno zaposlena profesionalna vatrogasca i 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Od značajnije opreme DVD Cres raspolaže s tri vozila / navalno vozilo, manje terensko vozilo i kombinirano vozilo - sva vozila opremljena su opremom za gašenje požara/.

Proračunom Grada Cresa za 2017. godinu predviđena su sredstva za potrebe DVD-a Cres u visini 550.000 kn..

1.3.4. Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

U gradu Cresu ne postoje kapaciteti (ljudski i materijalni) kao zasebne vatrogasne postrojbe.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

Grad Cres formirao je zapovjedništvo civilne zaštite s planom pozivanja.

Postrojbe i ostale operativne snage nisu formirane.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti:

DVD Cres, HMP, JVP Mali Lošinj, Veterinarska stanica, Hrvatske šume /Šumarija Cres - Lošinj/, MRCC / nacionalna središnjica za traganje i spašavanje/, Područni ured ZiS Rijeka, ŽOC /Županijski operativni centar/.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJA (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, pravne osobe i udruge građana koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje ili mogu na neki drugi način sudjelovati u zaštiti i spašavanju na području JLP:

- »Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« i »Komunalne usluge Cres Lošinj« - 60 djelatnika u Cresu, dvije autocisterne

- »Elektrovoda« - 70 djelatnika - teška i laka mehanizacija

- Šumarija Cres - Lošinj - vozila, oprema za sječu

- »Cresanka« - smještaj, opskrba hranom i pićem

2.1. Udruge građana

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga potrebno je uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvo u organizaciji i sl.

- lovačko društvo »Orebica«

- SRD »Parangal«- ribolovci, ronioci

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornom planu

- PPUPG Cresa ( SN PGŽ br. 31/02, 23/06, 3/11, ).

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirane su sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i uvjeta PUZS Rijeka. Navedene mjere definirane su sa ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

3.2. Edukacija građana

- Nisu vršene posebne aktivnosti edukacije stanovnika JLP(R)S u području sustava zaštite i spašavanja /npr. u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i sl./.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

- edukacija djece u školama dječjim vrtićima vršena je putem brošura dobivenih od Područnog ureda DUZS.,

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

- Sustav za uzbunjivanje postoji na zgradi DVD-a Cres.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa zaključeno je da u 2016. i 2017. godini na području Grada Cresa nije bilo većih ugroza koji bi zahtjevali angažiranje redovnih snaga zaštite i spašavanja, te da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je obuka dijela stožera civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera zaštite i spašavanja.

Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Cresa za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/18-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-18-1

Cres, 3. kolovoza 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr