SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ D.O.O.

1.

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.
Turion 20/A, Cres

ODLUKA
O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA
OSTALIH USLUGA

Cres - Lošinj, srpanj 2018.

Na temelju članka 36. točka 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d. o. o. na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2018. g. donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena
ostalih usluga iz djelatnosti društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena sljedećih usluga:

- usluga zbrinjavanja komunalnog otpada na poseban zahtjev korisnika usluge;

- usluga prihvata komunalnog otpada na građevini za gospodarenje otpadom kada korisnik usluge sam vlastitim teretnim vozilom dovozi otpad na građevinu za gospodarenje otpadom.

Vrstu otpada koji korisnik može dovesti na građevinu za gospodarenje otpadom određuje

davatelj usluge;

- usluga vaganja i korištenja vanjskog prostora za čišćenje transportnih sredstva i radnih strojeva;

- usluga korištenja motornih i specijalnih vozila, brodice i kosilica;

- godišnje grobne naknade;

- naknade za dodjelu grobnog mjesta;

- pogrebne usluge;

- usluge u ribarnicama;

- usluge izdavanja dokumenata i satnice radnika.

Usluge iz stavka 1. ovog članka, davatelj usluge pruža na zahtjev korisnika usluge sukladno ovlaštenjima, opremljenosti i mogućnostima davatelja usluga.

Članak 2.

Korisnik usluge naručuje uslugu naružbenicom, ugovorom ili avansnim plaćanjem temeljem predračuna.

Račun za usluge plaća se davatelju usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Rok za podmirenje računa za pruženu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu. Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN OSTALIH USLUGA

1. Obračun usluga odvoza komunalnog otpada na poseban zahtjev korisnika usluge

Članak 4.

Obračun usluga odvoza komunalnog otpada na poseban zahtjev korisnika usluge prema posebnoj narudžbi pravnih osoba i / ili građana vrši se prema veličini posude (kontejnera) i važećoj cijeni po posudi (kontejneru)

Cijena usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

* Na cijenu usluge odvoza spremnika prema posebnom zahtjevu korisnika usluge obračunava se i cijena zbrinjavanja komunalnog otpada sukladno količini i vrsti komunalnog otpada prema članku 5. ove Odluke.

2. Obračun usluga preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na građevini za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 5.

Obračun usluge preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na građevini za gospodarenje komunalnim otpadom vršiti će se prema izvršenoj izvagi teretnog vozila na kolnoj vagi na građevini za gospodarenje komunalnim otpadom i jediničnoj cijeni po kilogramu (kg) ovisno o vrsti otpada označenog pripadajućim ključnim brojem.

Obračun usluge preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada prema posebnom zahtjevu korisnika usluge vršit će se prema volumenu spremnika i jediničnoj cijeni po litri (l), osim za spremnike zapremine 5000 l za glomazni otpad koji će biti obračunati prema izvagi na kolnoj vagi, ovisno o vrsti otpada označenog pripadajućim ključnim brojem.

Davatelj usluge utvrđuje vrstu otpada koju korisnik usluge može dovesti na građevinu za gospodarenje komunalnim otpadom.

Cijena usluge iz stavka 1. ovog članaka utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

3. Obračun usluga vaganja i korištenja prostora za pranje vozila na građevini za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 6.

Obračun usluga vaganja i korištenja prostora za pranje vozila (pranje vozila obavlja vlasnik) na građevini za gospodarenje komunalnim otpadom utvrđuje se prema sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Obračun usluga korištenja motornih i specijalnih vozila, brodice i kosilica

Članak 7.

Obračun usluga korištenja motornih i specijalnih vozila, brodice i kosilica vrši se po satu korištenja prema sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Obračun usluga strojnog čišćenja javnih prometnih i pješačkih površina, vrši se po satu korištenja radnog stroja - čistilice po cijeni kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Obračun usluge strojne košnje trave motornim trimerom po zelenim površinama i parkovima, vrši se po m2 pokošene površine po cijeni kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

5. Obračun grobne naknade

Članak 10.

Obračun godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta na grobljima obračunava se na temelju veličine i vrste grobnog mjesta jednom godišnje.

Cijena godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

6. Obračun naknade za dodjelu grobnog mjesta

Članak 11.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se jednokratno na temelju veličine i vrste grobnog mjesta.

Cijena dodjele grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

7. Obračun pogrebnih usluga

Članak 12.

Pogrebne usluge, ovisno o vrsti poslova obavljat će se po sljedećim cijenama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijene pogrebnih poslova za rad nedjeljom ili praznikom uvećavaju se za 50%.

Cijene materijala i opreme kao npr. mrtvački lijes i ostalo ovisno o vrsti ili tipu opreme formira se umnoškom nabavne cijene uvećane za 35%.

8. Obračun usluge u ribarnicama

Članak 13.

A / Zakup prodajnih mjesta u ribarnici u Malom Lošinju obavlja se po sljedećem cjeniku:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na cijene iz ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

9. Obračun usluga izdavanja dokumenata i satnice radnika

Članak 14.

Za izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova na grobnici na grobljima naplaćuju se u iznosu od 150,00 kn.

Na cijene iz stavka 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena sata rada radnika za pružanje komunalnih usluga iznosi 95 kn/sat.

Na cijene iz stavka 3. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Cijena dodatne/zamjenske kartice za otvaranje otpadomjera: 20 kn/kom

Na cijene iz stavka 5. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 15.

Trošak opomene za neplaćanje računa iznosi 15,00 kn za pravne osobe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga od 18. lipnja 2015. godine broj: KOM-32/15-1/1-I objavljena u službenom glasilu Primorsko-Goranske županije (»Službene novine«) broj 21/2015.

Članak 17.

Ova Odluka objavljuje se na internetskoj stranici Društva i u službenom glasilu Primorsko-Goranske županije (»Službene novine«).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu nakon pribavljanja prethodnih suglasnosti gradonačelnika grada Malog Lošinja i Cresa, a primjenjuje se od 01. kolovoza 2018. godine.

Broj: KOM-02/18-5/8-I

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1066&mjesto=60049&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr