SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
OPĆINA LOPAR

33.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i čl. 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2018. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2018. godini

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Lopar za 2018. godinu i to:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javna rasvjeta

Program sadrži opis poslova s procjenjenim troškovima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te potrebna financijska sredstva za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

Prihodi i primici za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete su:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . . =1,000.000,00 kn

-prihod od poreza na korištenje
javnih površina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =500.000,00 kn

-prihod od pomoći . . . . . . . . . . . . . . . . . . =8,500.000,00 kn

-prihod od prodaje imovine . . . . . . . . . . . =3,000.000,00 kn

-ostali porezni prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . =985.000,00 kn

-primici od zaduživanja . . . . . . . . . . . . . . =4,000.000,00 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI . . . . . =17,985.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi i primici utvrđeni u članku 2. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE =12,240.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, porez na korištenje javnih površina, pomoći, prodaja imovine, ostali porezni prihodi, prihodi od zaduživanja.

Zemljište za dječji vrtić =450.000,00 kn

Projekt i izgradnja dječjeg vrtića =150.000,00 kn

Izgradnja spomen područja =30.000,00 kn

Dodatna ulaganja na kulturnim dobrima =10.000,00 kn

Izgradnja, održavanje i uređenje
sportskih igrališta =180.000,00 kn

Izgradnja azila za napuštene životinje =30.000,00 kn

Zemljišta (ostali projekti) =350.000,00 kn

Izrada programa i projekata za
EU fondove =70.000,00 kn

Izrada novog PP-a i novih UPU-a
i DPU-a =160.000,00 kn

Izrada ostale projektne dokumentacije =300.000,00 kn

Izmjera nekretnina radi usporedbe
s postojećim stanjem =350.000,00 kn

Katastarska izmjera DGU =60.000,00 kn

Izgradnja infrastrukture radne zone =100.000,00 kn

Uređenja platoa u radnoj zoni =100.000,00 kn

Izgradnja polivalentne sportske dvorane =9,900.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =4,445.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Izgradnja ceste »Radna zona Sorinj« =2,750.000,00 kn

Izgradnja ceste »Za Vrh« =700.000,00 kn

Izgradnja ceste »Rtić - Romotina« =350.000,00 kn

Izgradnja ceste prema pročistaču =100.000,00 kn

Izgradnja nogostupa =20.000,00 kn

Parkiralište »Lopar - Melak« =525.000,00 kn

3. GROBLJA =1,200.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, pomoći, ostali porezni prihodi.

Proširenje i uređenje groblja =1,200.000,00 kn

4. JAVNA RASVJETA =100.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos, ostali porezni prihodi.

Proširenje javne rasvjete =100.000,00 kn

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =17,985.000,00 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2018. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-18-17

Lopar, 03. kolovoz 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr