SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 8/18) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 03. kolovoza 2018. godine, donosi

ODLUKU
O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA
ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lopar.

Članak 2.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

-učestala kontrola komunalnog redara stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama,

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama na području Općine Lopar,

-uspostava sustava informatičkog evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području Općine Lopar

-distribucija informacija o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada i informacije o načinu postupanja sa komunalnim otpadom,

-distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

-periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada koje se provode na području Općine Lopar.

Članak 3.

(1) Općina Lopar uspostaviti će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

(2) Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu moći će se dostavljati na popunjenom obrascu na adresu elektroničke pošte:komunalni.redar@opcina-lopar.hr ili osobnopredajom popunjenog obrasca JUO Općine Lopar.

(3) Obrazac prijave o nepropisno odloženom otpadu može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Lopar

(4) Obaviješću o nepropisno odbačenom otpadu smatrati će se i svi drugi oblici dostave u pisanom obliku

Članak5.

(1)Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada biti će uspostavljen sukladno zakonskim propisima i tehničkim mogućnostima Općine Lopar.

(2)Općinski načelnik Općine Lopar dužan je Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada,troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz članka 1. ove Odluke podnijeti Općinskom vijeću Općine Lopar do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(3)Općinsko vijeće Općine Lopar temeljem Izvješća iz stavka 2. ovog članka dužno je donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada

 

Članak 6.

(1) Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru), uklanjanje tog otpada.

(2) Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja rješenja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.

(4) Istekom roka određenog rješenjem, komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Lopar dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

(5) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 7.

(1) Općina Lopar ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz članka 6. stavka 4. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.

Članak 8.

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Lopar, Komunalno društvo Lopar-Vrutak d.o.o., kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane komunalnog redara Općine Lopar te će o tome dostaviti podatke Općini Lopar

Članak 9 .

Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar.

Članak 10 .

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-10

Lopar, 03. kolovoza 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr