SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

22.

Na temelju i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), a u svezi odredbi članka 49. stavak 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06, 35/13 i 125/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. srpnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama

Općina Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Malinska-Dubašnica.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje

3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao

4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku

5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje

6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište

7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova osim proizvodnje.

8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika

10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.

(1) Posjednik je dužan:

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.

4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora

6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima

7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi

9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.

10. posjednik životinje dužan je omogućiti komunalnom redaru nadzor nad provođenjem ove odluke, dati mu zatražene osobne isprave, podatke i dokumentaciju, omogućiti mu ulazak i pregled prostora i prostorija kao i ostale informacije o predmetnom nadzoru, omogućiti komunalnom redaru očitavanje mikročipa psa, odnosno na njegov zahtjev posjednik je dužan samostalno očitati čip na psu za kojega komunalni redar ocjeni da bi mogao biti opasan, a prema uputama komunalnog redara.

(2) Posjednik ne smije:

1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu

2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

(3) Zabranjeno je:

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje

2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu

3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora

4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara.

5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

6. Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

7. Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.

8. Komunalni redari Općine Malinska-Dubašnica ovlašteni su kontrolirati obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.

(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 5.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe predstavniku stanara.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi dužan je jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu.

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 6.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe mjesnom odboru.

(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti.

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju sumnju prijaviti.

(4) Mjesni odbori dužni su jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku obiteljsku kuću komunalnom redarstvu.

(5) Mjesni odbor dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

(6) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica ovlašten je nadzirati prikupljanje navedenih podataka.

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine

Članak 7.

Pse se smije izvoditi na javne površine samo ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Članak 8.

Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na javnim površinama sukladno Prilogu 2.

Članak 9.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 10.

(1) Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, uređenim parkovnim površinama, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.

(2) Zabranjeno je kupanja pasa u moru na svim uređenim i neuređenim plažama osim na onima koje su označene kao plaže za kupanje pasa.

Članak 11.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 13.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima

Članak 14.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

Članak 15.

(1) Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovo označavanje mikročipom bez obzira na njegovu starost, u skladu s posebnim propisima.

(2) Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovu kastraciju u roku od 14 dana nakon proglašavanja psa opasnim, o čemu vlasnik životinje kao dokaz nadležnom veterinarskom inspektoru dostavlja preslik računa za obavljenu uslugu.

(3) Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

(4) Opasan pas mora postići zadovoljavajuću ocjenu na testu provjere stupnja socijalizacije iz članka 7. stavka 1. Pravilnika o opasnim psima, nakon školovanja iz članka 7. stavka 2. Pravilnika o opasnim psima, kojima u roku od 30 dana nakon provedenog postupka iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, pristupa zajedno s vlasnikom.

Članak 16.

(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.

(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca

Članak 17.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela.

Članak 18.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano razmnožavanje.

Članak 19.

Na području Općine Malinska-Dubašnica propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima kada:

- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela

- je posjednik kućnog ljubimca od upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja dobio suglasnost za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

Slobodnoživuće mačke

Članak 20.

(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

(2) Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji raspisuje Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Načelnik.

(3) Postavljanje hranilišta odobrava Načelnik na prijedlog jedinstvenog upravnog odjela uz prethodno mišljenje mjesnog odbora naselja u kojem se planira postaviti hranilište.

(4) U slučaju da mjesni odbor naselja da negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezan je predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište, u protivnom se negativno mišljenje neće uvažiti.

(5) Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi Načelnik.

(6) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

(7) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavljenog nadzora komunalnog redara.

(8) nije dozvoljeno hranjenje životinja i ostavljanje hrane za životinje na javnim površinama van označenih hranilišta.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 21.

(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

Postupanje s napuštenim životinjama

Članak 22.

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.

(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Malinska-Dubašnica ima potpisan ugovor objavljen je na službenim Internetskim stranicama Općine Malinska-Dubašnica

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu životinju financira jedinica lokalne samouprave.

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Zaštita divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa

Članak 23.

(1) Divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa vraća se u prirodno stanište odmah po pronalasku ako je to moguće, ako to nije moguće, smješta se u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište kada to bude moguće.

(2) Ako nije moguće vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti nudi se zoološkom vrtu koji je opremljen za njezino primanje.

(3) Ako se divlja životinja ne može smjestiti u sklonište, a lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja

Članak 24.

Općina Malinska-Dubašnica će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 25.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama mora organizirati i financirat Općina Malinska- Dubašnica

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe

Članak 26.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 27.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju zakonom propisane uvjete za prodaju kućnih ljubimaca.

Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste

Članak 28.

(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

VI. NADZOR

Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.

(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba

4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

6. očitati mikročip

7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s ovom Odlukom pod prijetnjom pokretanja prekršajnog postupka ili naplate kazne

9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe

11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:

1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.

6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva.

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca.

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.

(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara

Članak 30.

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 31.

(1) Sredstva naplaćena u skladu sa općinskom odlukom za predviđene prekršaje prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.

(3) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 500,00 do 2.000,00 kuna kada:

2. je počinio prekršaj protivno odredbama čl. 3. Ove odluke osim za prekršaj protivno čl.3.st.1.toč.5. i čl. 3.st.1. toč.10

3. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina (čl.4.)

4. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.)

5. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgadi u kojoj obitava posjed pasa (čl.5.)

6. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom redarstvu (čl.5.)

7. ne prijavi broj i spol mačaka o kojima skrbi mjesnom odboru (čl.6.)

8. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku od 10 dana (čl.6.)

9. uvodi psa u prostore i prostorije javne namjene bez dopuštenja vlasnika odnosno korisnika prostora.

10. psa izvodi na javne površine gdje to ovom odlukom nije dopušteno, kupa psa na mjestu gdje to nije dopušteno (čl. 10)

11. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.( čl.10.)

12. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.12.)

13. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl.15.)

14. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje. (čl.18.)

15. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke (čl.19.)

16. postavi hranilište na javnu površinu kada način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi Općinski načelnik (čl.20.), te hrani životinje ili ostavlja hranu za životinje na javnoj površini protivno odredbama čl.20.

17. postupi protivno odredbama čl. 21. ove odluke.

18. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta propisnih općinskim aktom. (čl.26)

19. 37. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima protivno odredbama čl. 27. ove odluke

(4) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kada:

1. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)

2. onemogući ili ometa komunalnog redara u obavljanju nadzora nad provedbom ove Odluke, odbije dati osobnu ispravu, dokumentaciju ili informacije, odbije ili onemogući očitavanje mikročipa na psu ili na drugi način povrijedi odredbe propisane čl. 3.st.1. toč.10 ove Odluke.

3. izvede psa ili na drugi način omogući psu izlazak na javnu površinu kada pas nije:

- označen mikročipom,

- na povodcu,

- pod nadzorom posjednika (čl.7.)

4. postupi protivno odredbama čl.14. ove odluke

5. postupu protivno odredbama čl. 15. ove odluke

6. postupi protivno odredbi čl. 16. ove odluke.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-18-1

Malinska, 12. srpnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

 

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=51511&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr