SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

71.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 04/18), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 38/17), na temelju čl. 47. st. 3. t. 13. Sta tuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć.tekst, 9/18) gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 23. srpnja 2018. godine, donosi,

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2018. godini

I.

Plan prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2018. godini, KLASA: 100-01/18-01/01, URBROJ: 2213/01-01-18-01, od 16. siječnja 2018. godine mijenja se u naslovu Plana, na način da umjesto »za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2018. godini«, glasi: »u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja za 2018. godinu«.

II.

Stavak I. točka prva Plana u cijelosti se briše i glasi:

»Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 23. srpnja 2018. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a)u Uredu gradonačelnika:

- vozač (1 izvršitelj/ica),

b)u Odsjeku ua urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

-savjetnik za gradnju i imovinsko pravne poslove - pomoćnik voditelja (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za komunalno redarstvoi poslove upravljanja imovinom (1 izvršitelj/ica),

-referent - prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

c)u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu:

-viši stručni suradnik za gradske poreze (izvršitelj/ica).

d)u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

-spremačica ( 1 izvršitelj/ica).«

Točka dva istog stavka Plana ostaje nepromijenjena.

III.

Stavak II. Plana u cijelosti se briše i glasi:

»Tijekom 2018. godine u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

a)u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

-savjetnik za gradnju i imovinsko pravne poslove - pomoćnik voditelja (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za poslove graditeljstva (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za komunalno redarstvo i poslove upravljanja imovinom (1 izvršitelj/ica),

-referent - prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica).

b)u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu:

-viši stručni suradnik za gradske poreze ( 1 izvršitelj/ ica).

Ove Izmjene i dopune plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja za 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije i na web stranici Grada Malog Lošinja.

KLASA: 100-01/18-01/01

URBROJ: 2213/01-01-18-03

Mali Lošinj, 23. srpnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr