SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/ 13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izmjenama Programa određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Vrbnik

(u daljnjem tekstu: Općina) za 2018. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Ove Izmjene Programa sadrže opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA,
NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA
I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Općine za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosa . . . . 2.000.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada. . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-kapitalne pomoći iz proračuna . . . . . . 7.450.000,00 kn

-tekuće pomoći iz proračuna. . . . . . . . . . 360.073,71 kn

-prihodi od prodaje grobnica . . . . . . . . . 220.000,00 kn

-sredstva viška prihoda . . . . . . . . . . . . . 1.301.921,29 kn

-vodni doprinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...50.000,00 kn

-koncesije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.855,00 kn

-ostali prihodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

UKUPNO:11.617.850,00 kuna

a.) Javne površine. . . . . . . . . . . . 1.500.000,00 KUNA

-sanacija objekata na pomorskom dobru poz. 145 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-sanacija lukobrana Risika poz. 146.1 ( 4214) u iznosu od 1.400.000,00 kuna

b.) Ceste i putevi, nerazvrstane ceste . . 6.670.000,00 kuna

-uređenje trga u Risiki sredstva su planirana na poz. 122 (4214) u iznosu od 220.000,00 kuna,

-nerazvrstana cesta Sv.Nedija- Grohot-Čerenec ,sredstva su planirana na poz.123 (4214) u iznosu od 5.500.000,00 kuna

-rekonstrukcija ulazne ceste u Vrbnik, sredstva su planirana na poz. 124 (4214) u iznosu od 350.000,00 kuna

-Uređenje Trga Sv.Ivana, sredstva su planirana na poz. 124.1 (4214) u iznosu od 600.000,00 kuna.

c.) Izgradnja kanalizacije i mjesnih
mreža.........................................1.680.000,00 kuna

-oborinska,fekalna odvodnja i rekonstr.ul. Draga ,sredstva su planirana na poz 140 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-oborin.i fek.odvodnja i rekonstr.ul.Iseljenički put , sredstva su planirana na poz.141 (4214) u iznosu od 980.000,00 kuna

-fekalna odvodnja nastavak , sredstva su planirana na poz.142 (4214) u iznosu od 100.000,00 kuna

-mjesna mreža Vrbnik, Risika i Garica sredstva su planirana na poz.158 (4214) od 50.000,00 kuna

-projektiranje mjes.mreža Grmovina, sredstva su planirana na poz.162 ( 4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

-izgradnja mjes.mreže Krčina i Glavica, sredstva su planirana na poz. 163 (4214) u iznosu od 350.000,00 kuna

-zgradnja mjes.mreže Mavri , sredstva su planirana na poz. 164 (4214) u iznosu od 50.000,00 kuna

d.) Groblja............................................595.000,00 kuna

-izgradnja 10 grobnica na mjesnom groblju u Vrbniku, sredstva su planirana na poz.127 (4214) u iznosu od 220.000,00 kuna

-igradanja mrtvačnice u naselju Garica,sredstva sz planirana na poz. 161 (4214) u iznosu od 350.000,00 kuna

-uređenje okoliša groblja Vrbnik, sredstva su planirana na poz.127.1 (4214) u iznosu od 25.000,00 kuna

e.) Prostorno planska dokumentacija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.850,00 KUNA

-projektna dokumentacija za recikl.dvorište , sredstva su planirana na poz. 112(3237) u iznosu od 40.000,00 kuna

-konzult.usluge - nerazvrs.ceste, sredstva su planirana na poz. 125 (3234) u iznosu od 41.000,00 kuna

-idejno rješenje prometnica ,sredstva su planirana na poz.97 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-idejno rješenje ceste Vajavina - Vojak ,sredstva su planirana na poz.97.1 (3237) u iznosu od 15.000,00 kuna

-idejno rješenje Dražica ,sredstva su planirana na poz.97.2 (3237) u iznosu od 12.200,00 kuna

-izvedb.projekt ŽC - dionica Jir ,sredstva su planirana na poz.97.3 (3237) u iznosu od 20.700,00 kuna

-izvedb.projekt ŽC - dionica Sc.Nedija ,sredstva su planirana na poz.97.4 (3237) u iznosu od 36.300,00 kuna

-idejno rješenje ner.ces. Trg Sv.Ivana- Vajavina ,sredstva su planirana na poz.97.5 (3237) u iznosu od 24.750,00 kuna

-idejno rješenje ner.ces.- naselje Garica, sredstva su planirana na poz.97.6 (3237) u iznosu od 4.375,00 kuna

-idejni projekt i lok.dozv. - ner.cesta Vajvina - Vojak, sredstva su planirana na poz.97.7 (3237) u iznosu od 77.250,00 kuna

-izvedb.projekt ner.ceste i parkir.Dražica ,sredstva su planirana na poz.97.8 (3237) u iznosu od 24.375,00 kuna

-idejni projekt i lok.dozv. - ner.cesta Dražine - Kozica, sredstva su planirana na poz.97.9 (3237) u iznosu od 46.900,00 kuna

-projektna dokumentacija infr.Zabrdi,sredstva su planirana na poz 98 (3237) u iznosu od 50.000,00 kuna

-izrada UPU-a, sredstva su planirana na poz 99 (3237) u iznosu od 150.000,00 kuna

-ostala projektna dokumentacija,sredstva su planirana na poz 100 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-Izmjene i dopune Prostornog plana, sredstva su planirana na poz. 101 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-geodetske usluge, sredstva su planirana na poz 102 (3237) u iznosu od 100.000,00 kuna

-projektna dokumentacija DVD Vrbnik, sredstva su planirana na poz 103 (3237) u iznosu od 30.000,00 kuna

-glavni projekat i dr-dokumen. Vitezićev dom, sredstva su planirana na poz 105 (3237) u iznosu od 250.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 11.617.850,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik Općine Vrbnik dužna je do kraja ožujka 2019. god., Općinskom vijeću Općine Vrbnik podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 400-01/18-01/10

URBROJ: 2142-07-03-18-2

Vrbnik, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr