SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

157.

Na temelju članka XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (»Narodne novine« broj 47/18), članka 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog Školskog odbora Osnovne škole »Milan Brozović«, Kastav, dana 18. lipnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane
troškove obrazovanja u Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav (glazbeni odjel)

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini, kako slijedi:

-godišnja participacija roditelja/skrbnika, za školovanje učenika - polaznika Glazbenog odjela iznosi 2.100,00 kuna (od čega je 100,00 kuna upisnina, te preostali dio participacija koji se plaća u 10 mjesečnih obroka).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/22

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-28

Rijeka, 18. lipnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr