SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

148.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavak 12. točka 4., članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1,
Grad Crikvenica

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 5/17), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje sljedećih djelatnosti lako uklonjivog karaktera:

.ugostiteljstva na površini od 120 m2, od čega se 12 m2 odnosi na kiosk ili objekt gotove konstrukcije, a ostalo na terasu;

.iznajmljivanje sredstva - ukupno 6 komada (pedaline i slična nemotorna vozila, te gliser sa sredstvima za vuču);

.komercijalno - rekreacijski sadržaji - ukupno 250 komada (160 ležaljki, 80 suncobrana, trampolin i ostali zabavni sadržaji)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 106.461,46 kuna (stošesttisućačetristosezdesetijednakunaičetrdesetišestlipa)«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»dvije bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje:

Zajednica ponuditelja koju čine trgovačko društvo Dubračina d.o.o. i trgovačko društvo Nikola 1965 d.o.o. Koncesionar je na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1 u Crikvenici, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 5/17 i Ugovora o koncesiji broj P 004/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica od 3. travnja 2017. godine. Koncesija je dana na rok od 7 godina i traje do 3. travnja 2024. godine.

Trgovačko društvo Dubračina d.o.o. obratilo se zahtjevom za izmjenom Odluke o davanju koncesije na način da se poveća površina ugostiteljske terase za 60 m2 i broj rekvizita na ukupno 250 komada, a sve radi poboljšanja usluge na plaži. Zahtjevu je priložena i suglasnost Grada Crikvenice i drugog člana Zajednice ponuditelja trgovačkog društva Nikola 1965 d.o.o. za povećanje traženog.

Davatelj koncesije prihvaća Zahtjev Zajednice ponuditelja na način da se stalni dio koncesijske naknade poveća za 26.460,46 kuna, te da iznosi 106.461,46 kuna godišnje, te prihvaća povećanje površine terase i broja rekvizita kako je to utvrdilo i predložilo Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji čime se povećava turistička ponuda i povećavaju prihodi proračuna Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-39

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1064&mjesto=00001&odluka=148
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr