SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09, 44/11, 8/14, 14/14 - pročišćeni tekst, 37/15 i 12/18), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju članova Savjeta za zdravlje
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenuju se:

-prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za predsjednicu,

-Vedrana Fržop, dr.med., predstavnica Primorsko- goranske županije, za članicu,

-Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

-Snježana Krizmanić, prof., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

-Tanja Šepić, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

-prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

-prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

-doc.dr.sc. Hari Jurdana, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

-prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

-prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

-Ines Krajačević, mag.pharm., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,

-doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med. MHA., predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,

-prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med., predstavnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, za članicu,

-Dijana Ban, prvostupnica sestrinstva, predstavnica komora u zdravstvu, za članicu,

-doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

-mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

-Leonardo Bressan, dr.med., predstavnik strukovnih udruženja u zdravstvu, za člana,

-Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,

-Radmila Čahut Jurišić, viši fizioterapeut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,

-Maša Smokrović, dipl. iur., predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu,

-doc.dr.sc. Nikola Ivaniš, prim.dr.med., predstavnik zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za člana,

-Ingrid Mufić Koren, mag.iur., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Rijeka, za članicu

-Nataša Rubeša, dipl.oec., predstavnica Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera, za članicu.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje traje četiri godine.

Članak 3.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-35

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1064&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr