SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/ 10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/ 12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab

I.

Daje se suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti Psihijatrijske bolnice Rab, koju je Upravno vijeće Ustanove donijelo na sjednici održanoj 11. lipnja 2018. godine.

(Odluka o proširenju djelatnosti sastavni je dio ove Odluke)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-32

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

———————

Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/ 10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) i članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj dana 11. lipnja 2018. godine donijelo je sljedeću:

ODLUKU
o proširenju djelatnosti

Članak 1.

Proširuje se djelatnost Psihijatrijske bolnice Rab tako da dosadašnjoj djelatnosti dodaju i sljedeće djelatnosti:

-bolnička djelatnost iz područja palijativne skrbi i dugotrajnog liječnja, neurologije fizikalne medicine i rehabilitacije,

-specijalističko-konzilijarna djelatnost iz područja palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja,

-djelatnost logopedije, radiologije, medicinske biokemije, kliničke psihologije, socijalnog rada, fizikalne terapije u kući bolesnika,

-zdravstveni turizam

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti od strane osnivača Bolnice.

Klasa: 003-07/18-05/08

Ur.broj: 2169-30-02-18-04

Rab, 11. lipnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Marin Lazarić, mag.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr