SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 15. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 5/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran
hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1, da kao Koncesionar na plaži u uvali Scott, Grad Kraljevica temeljem Ugovora broj P 005/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (KLASA: 342-01/15-02/52, URBROJ: 2170/1-07-02/4-17- 28 od 03. travnja 2017. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama na rok do 31. prosinca 2018. godine s:

1. Trgovačkim društvom SPORT SUB d.o.o., Rabac, Rabac bb, OIB 00242698724, za pružanje usluga u ronilačkom turizmu i za iznajmljivanje ležaljki, suncobrana, sandolina i pedalina, na površini od 719 m2 na rok do 31. prosinca 2018. godine s predloženom godišnjom naknadom za potkoncesiju za pružanje usluga u ronilačkom turizmu u iznosu od 165,00 za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na potkoncesioniranom području.

Godišnja naknada za djelatnosti iznajmljivanja ležaljki, suncobrana, sandolina i pedalina iznosi 2.731,00 za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti za koje se traži potkoncesija.

Idejno rješenje (grafički prikaz) područja korištenja potkoncesija sastavni je dio ove Odluke i budućeg ugovora o potkoncesijama, koje se ne objavljuje.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 5/17) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-26

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr