SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

141.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09, 123/11 i 56/16), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 69. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 13. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje dijela autokampa i
plaže Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1, da kao Koncesionar na autokampu i plaži Oštro, Grad Kraljevica temeljem Ugovora broj P 007/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1- 07-13-19/MK od 01. listopada 2013. godine) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama na rok do 31. prosinca 2018. godine s:

1. Ugostiteljskim obrtom »Porto Re« iz Kraljevice, Braće Radić 2, vlasnika Darka Mraovića, OIB 04453141231, za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu kampa na pomorskom dobru i za iznajmljivanje ležaljki i pedalina, na ukupnoj površini od 440 m2, na rok do 31. prosinca 2018. godine s godišnjom naknadom za potkoncesiju za pružanje ugostiteljskih usluga u iznosu od 33.000,00 kn za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti na potkoncesioniranom području.

Godišnja naknada za potkoncesiju za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja ležaljki i pedalina iznosi 891,00 kn za stalni dio i 3 % prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti za koje se traži potkoncesija.

2. Obrtom Iznajmljivanje trampolina, vlasnika Marina Hreljca, iz Grižana, Kamenjak 34, OIB 64700222831, za pružanje usluga rekreacijskog sadržaja - iznajmljivanje trampolina na površini od 90 m2, na rok do 31. prosinca 2018. godine s godišnjom naknadom za potkoncesiju u iznosu od 243,00 kn i 3% godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Idejno rješenje (grafički prikaz) područja korištenja potkoncesija sastavni je dio ove Odluke i budućih ugovora o potkoncesijama, koje se ne objavljuje.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesije i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan, po zaprimanje ove Odluke, u roku od 10 (deset) dana, jedan originalni primjerak svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-24

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr