SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

139.

Na temelju članka 62. stavak 4. i članka 65. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu

Članak 1.

U članku 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08) riječi »na rok od 10 godina« zamjenjuju se riječima »na rok od 10 godina i šest mjeseci«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Ovlašteniku koncesije u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje II. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu II. Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše II. Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

Za Davatelja koncesije II. Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Josip Ivanić vlasnik obrta »Lukovac«, Koncesionar je na temelju Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 08), Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru od dana 1. srpnja 2008. godine i Dodatka Ugovoru o koncesiji od dana 15. srpnja 2010. godine. Sukladno navedenome koncesija traje do 1. srpnja 2018. godine.

Kako prethodni postupak za davanje nove koncesije nije okončan na vrijeme Davatelj koncesije produljuje rok trajanja postojeće koncesije za dodatnih 6 mjeseci u skladu s člankom 62. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), a sve po isteku postojeće koncesije dana 1. srpnja 2018. godine. Cilj je nezatvaranje aquagana s pratećim sadržajima u turističkoj sezoni kako bi značajna turistička ponuda pored Rajske plaže u Općini Lopar bila dostupna turistima i posjetiteljima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-20

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr