SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

138.

Na temelju članka 62. stavak 4. i članka 65. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk

Članak 1.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/99, 27/99, 9/05 i 12/05) riječi »na vremensko razdoblje od 19 godina« zamjenjuju se riječima »na vremensko razdoblje od 19 godina i šest mjeseci«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Ovlašteniku koncesije u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje III. Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu III. Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše III. Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja istog.

Za Davatelja koncesije II. Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Brodogradilište KRK d.d., Koncesionar je na temelju Odluke o davanju koncesije za brodogradilišnu luku brodogradilišta Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/99, 27/99, 9/05 i 12/05), Ugovora o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk« d.d. od 6. srpnja 1999. godine, Dodatka Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk« d.d. od 10. prosinca 1999. godine i II. Dodatka Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene županijskog značaja - brodogradilišnu luku Brodogradilišta »Krk« od 25. travnja 2005. godine.

Sukladno navedenome koncesija traje do 6. srpnja 2018. godine.

Kako prethodni postupak za davanje nove koncesije nije okončan na vrijeme Davatelj koncesije produljuje rok trajanja postojeće koncesije za dodatnih 6 mjeseci u skladu s člankom 62. stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), a sve po isteku postojeće koncesije dana 6. srpnja 2018. godine. Cilj je nezatvaranje brodogradilišta koji pruža usluge u nautičkom turizmu u središtu luke Krk u turističkoj sezoni i dostupnost ponude turistima i nautičarima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-18

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr