SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju članka 143. stavka 1. točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), članka 45. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 13. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole »Jelenje - Dražice« u Dražicama i izgradnje školske sportske temeljem investicijskog elaborata

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole »Jelenje - Dražice« u Dražicama i izgradnje školske sportske temeljem investicijskog elaborata (nastavno: projekt).

Investicijski elaborat sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Utvrđuje se da:

.su Primorsko-goranska županija i Općina Jelenje u cilju realizacije projekta zajednički aktivno sudjelovali u izradi i sufinanciranju projektne dokumentacije za projekt,

.je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo suglasnost na Idejni arhitektonski projekt (KLASA: 404-03/15-01/00061, URBROJ: 533-27-16-000 od 10. svibnja 2016. godine). Navedenom suglasnosti utvrđeno je da je Idejni arhitektonski projekt u skladu s utvrđenim normativima prostora i opreme osnovnih škola, te jednodijelnih školskih sportskih dvorana,

.ukupna procijenjena vrijednost realizacije projekta iznosi 33.500.000,00 kuna (s PDV-om), te da će se aktivnosti na realizaciji projekta odvijati tijekom tri proračunske godine (2019., 2020. i 2021. godine).

Članak 3.

Županija i Općina Jelenje sufinancirat će ugovorene radove na realizaciji projekta u omjeru:

60 % Županija - 40 % Općina

Županija će obvezu sufinanciranja iz prethodnog stavka izvršiti najviše do 20.100.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka osigurat će se iz kreditnih sredstava i decentraliziranih sredstava namijenjenih financiranju kapitalnih projekata u školstvu.

Članak 4.

Primorsko-goranska županija i Općina Jelenje će, nakon provođenja postupka javne nabave, zaključiti Sporazum o sufinanciranju projekta kojim će se utvrditi rokovi, uvjeti i način sufinanciranja aktivnosti na realizaciji projekta tijekom tri proračunske godine (2019., 2020. i 2021. godine).

Članak 5.

Troškove upravljanja i korištenja novoizgrađene školske sportske dvorane financirat će Općina Jelenje, a troškove korištenja prostora škole Primorsko-goranska županija, što će se utvrditi posebnim sporazumom između Općine Jelenje i Osnovne škola »Jelenje-Dražice«.

Članak 6.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/6

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-11

Rijeka, 12. srpnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr