SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

33.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/ 18.), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 7. sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1 (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/09, 35/17 i 02/18-pročišćeni tekst).

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik.

(3) Stručni izrađivač Plana će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), u nastavku: stručni izrađivač.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

(1) Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/ 98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 3/17), prije početka izrade Plana Nositelj izrade će provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Plana ili od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske župa nije pribaviti mišljenje da za planirane II. izmjene i dopune Plana ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su planirane II. izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.

RAZLOG DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA
PLANA

Članak 3.

(1) Izmjene Plan se izrađuju kako bi se na području luke za javni promet županijskog značaja Vrbnik omogućila realizacija zahvata iz »Prostorno-programske studije luke Vrbnik«, čiju izradu koordinira Županijska lučka uprava Krk.

(2) Sve zahvate nove gradnje na području luke za javni promet županijskog značaja Vrbnik treba planirati prema uvjetima i smjernicama iz »Prostorno-programske studije luke Vrbnik« (izrađivač: Urbanistički studio Rijeka d.o.o. i MARECON d.o.o.).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana odnosi se isključivo na planirano lučko područje (kopneni i morski dio) luke za javni promet županijskog značaja Vrbnik i površine koje su s njima u kontaktu.

(2) Za potrebe izmjene Plana će se svi postojeći kartografski prikazi zamijeniti novima.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

(1) Područje obuhvata Plana većim je dijelom izgrađeno i komunalno opremljeno, ali se planiraju i novi zahvati, kao što su: proširenje lučkog područja, izgradnja novog lukobran i produženje postojećeg, izgradnja pasarele do novog lukobrana, nove ribarske kućice uz mandrač i slično.

CILJEVI IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

(1) Cilj izrade izmjena Plana je omogućavanje realizacije planiranih zahvata na području luke za javni promet županijskog značaja Vrbnik, kojim će se povećati broj vezova, povećati funkcionalnost i sigurnost, izvršiti opremanje dodatnim pratećim sadržajima te osigurati bolja prometna povezanost sa naseljem.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

(1) Za izradu Plana nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) U izradi Plana će se koristiti »Prostorno-programska studija luke Vrbnik«.

(3) Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na postojećoj digitalnoj katastarsko-topografskoj podlozi u mj. 1:2000.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

(1) Stručno rješenje Plana izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA I DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana će Nositelj izrade zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb;

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Krk, Trg bana Jelačića 1, 51500 Krk;

-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Šilo, Nova cesta bb, 51515 Šilo;

-Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka;

-Ministarstvo državne imovine, Ulica ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Planinska 2a, 10000 Zagreb

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka;

-Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk;

-Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk;

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka;

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka;

-HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;

-HEP - ODS d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 5, 51000 Rijeka;

-Ponikve voda d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke. Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat I. izmjena i dopuna Plana iz članka 6. ove Odluke, a ne u obuhvatu predmetnog Plana u cijelosti.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Plana u roku iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade Plana za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od nadležnih javnopravnih tijela - 15 dana;

-izrada Prijedloga Plana - 15 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

-javni uvid o Prijedlogu Plana - u trajanju od 8 dana;

-izrada Izvješća o javnoj raspravi Prijedloga Plana - 8 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 8 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-usvajanje Plana - 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;

-dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja Plana na Općinskom vijeću Općine Vrbnik.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Plana utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

(1) Sredstava za izradu Plana osigurana su u Proračunu Općine Vrbnik.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Do donošenja Plana prilikom izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru primjenjivat će se odredbe važećeg Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik - NA 1.

Članak 13.

(1) Općina Vrbnik će po objavi ove Odluke u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« na mrežnim stranicama Općine Vrbnik i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi Plana.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« :

-Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;

-Ministarstvu državne imovine, ulica I. Dežmana 10, 10000 Zagreb.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:350-03/18-01/02

URBROJ:2142-07-01-18-1

Vrbnik, 27.lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr